Stellenbosch Municipality

Please note that a Special Council Meeting is scheduled for 20 June 2017.

 

Neem asb kennis dat ‘n Spesiale Raadsvergadering geskeduleer word vir 20 Junie 2017.

 

Time/Tyd: 14:00

 

Venue/Plek: Stellenbosch Council Chambers / Raadsaal, Plein Street / Pleinstraat, Stellenbosch

 

 

Mayor Gesie Van Deventer handed over awards and prizes at the Private Hotel School in Vlottenburg on 15 June 2017.

Two students were nominated by the lecturers for always going the extra mile in class. Thandi Ntshawuzana received the first prize and Sydney Du Plessis the second prize.

“This is your time to shine, go out, work hard and make a success of yourselves”, was the motivational and encouraging message from the Executive Mayor Gesie van Deventer.

hotel school june2017

 

Please remember refuse collection services are rendered as normal on public holidays, except on Good Friday, Christmas Day and New Years Day. So please put your bin out tomorrow if your refuse if collected on Fridays.

 

Die afgelope tyd is daar baie geskryf en gesê oor die oprig van sellulêre kommunikasie infrastruktuur of te wel selfoontorings in die groter Stellenbosch omgewing. Ek is oorval met boodskappe met verskillende opinies hieroor en kommentaar wat vir en teen die oprig van hierdie torings is.

Na vergaderings met belangegroepe hieroor het ons tot die gevolgtrekking gekom dat die opstel van ‘n beleid hieroor noodsaaklik is. Die vinnige uitbreiding van die telekommunikasie industrie het ‘n enorme behoefte en aanvraag geskep vir die oprig van hierdie tipe infrastruktuur. Die tipe dienste wat sellulêre en draadlose (wi-fi) kommunikasie verskaf het ook ‘n belangrike dryfveer en hulpbron geword in ekonomiese ontwikkeling. Die installering van infrastruktuur wat dit dus moontlik maak is belangrik.

Ons woon egter in ‘n historiese omgewing, wat gekenmerk word deur die argitektuur, kultuur en ander erfenis komponente wat beskerm moet word. Daarom is dit belangrik dat wanneer tegnologiese verandering plaasvind, dit soveel as moontlik in harmonie met ons bestaande omgewing gebeur.

Om al die kwelpunte wat die publiek onder ons aandag gebring het in ag te neem en seker te maak dat enige toekomstige besluite tot die bes moontlike voordeel van ons dorpe sal plaasvind, het die munisipaliteit nou ‘n konsepbeleid saamgestel. Die beleid sal die riglyne daar stel vir toekomstige oprig van sellulêre infrastruktuur. Die konsepbeleid is nou beskikbaar vir openbare kommentaar en insette vanaf die publiek.  Ek wil graag alle inwoners aanmoedig om die konsepdokument te bestudeer en hul insette hierop in te dien. Die beleid is beskikbaar by die Munisipaliteit. Vir meer inligting kan u Barbara-Ann Henning by 021 808 8656 of stuur ‘n e-pos na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U kan ook die webblad besoek by www.stellenbosch.gov.za/administration/have-your-say. Alle kommentaar moet die munisipaliteit bereik teen 17 Julie 2017.

 

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikels 21 en 42 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet No 32 van 2000) en Artikel 22 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet No 56 van 2003) dat

 • Hersiene Water Tariewe vir 2017/18 weens Vlak 4 Waterbeperkings

soos beoog deur artikel 17 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) vir die Stellenbosch Munisipaliteit beskikbaar is vir inspeksie, vertoë deur die publiek insette en kommentaar op die webwerf van die munisipaliteit (www.stellenbosch.gov.za) en in gedrukte formaat by die volgende plekke:

 • Munisipale Kantoor, Pleinstraat, Stellenbosch
 • Munisipale Kantoor, Hugenoteweg, Franschhoek
 • Munisipale Kantoor, Hoofweg, Pniel
 • Wykskantore
 • Biblioteek, Pleinstraat, Stellenbosch
 • Biblioteek, Sonnebloemstraat, Idasvallei, Stellenbosch
 • Biblioteek, Langstraat, Cloetesville, Stellenbosch
 • Biblioteek, Masithandanestraat, Kayamandi, Stellenbosch
 • Biblioteek, Hoofweg, Pniel &
 • Biblioteek, Reservoirstraat-Wes, Franschhoek

Kommentaar moet skriftelik wees en moet gerig word aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 17, Stellenbosch, 7599, en duidelik aantoon “Kommentaar: Hersiene Water Tariewe 2017/18” Persone wat kommentaar wil lewer op die Konsep Hersiene Water Tariewe 2017/18 dokumentasie maar wat nie kan skryf nie, sal gedurende kantoorure by die Begrotings Kantoor op die Eerste Vloer, Munisipale Kompleks (Neethlinghuis) in Pleinstraat, Stellenbosch (021 808 8512), bygestaan word om hom / haar kommentaar neer te skryf.

Vir verdere inligting kontak gerus die volgende kantore:

 

 • Begrotings Kantoor by 021 808 8512 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sluitingsdatum vir kommentaar is 16 Junie 2017 om 16h00.

 

Geraldine Mettler

Municipal Manager

Kennisgewing 22/2017

 

Notice is given in terms of Sections 21 and 42 of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act No 32 of 2000) and Section 22 of the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act No 56 of 2003) that

 

 • Revised 2017/2018 Water Tariffs 2017/18 due to the Level 4 Water Restrictions

as envisaged by Section 17 of the Municipal Finance Management Act (Act 56 of 2003) for the Stellenbosch Municipality are available for inspection, public representations, inputs and comments on the municipality’s website (www.stellenbosch.gov.za) and in hard copy format at the following venues:

 • Municipal Office, Plein Street, Stellenbosch
 • Municipal Office, Hugenote Way, Franschhoek
 • Municipal Office, Hoofweg, Pniel
 • Ward Offices
 • Library, Plein Street, Stellenbosch
 • Library, Sonnebloem Street, Idas Valley, Stellenbosch
 • Library, Long Street, Cloetesville, Stellenbosch
 • Library, Masithandane Street, Kayamandi, Stellenbosch
 • Library, Hoofweg, Pniel &
 • Library, Reservoir Street-West, Franschhoek

Comments must be in writing and addressed to the Municipal Manager, PO Box 17, Stellenbosch, 7599, clearly stating “Comments: Revised 2017/18 Water Tariffs Persons wishing to comment on the Revised Water Tariff documentation but who cannot write will be assisted during office hours at the Budget Office on the First Floor, Municipal Complex Neethlinghuis), Plein Street, Stellenbosch (021 808 8512), to write down his/her comment.

 

For further information, kindly contact the Budget Office at 021 808 8512 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Closing date for comments is 16 June 2017 at 16h00.

 

Geraldine Mettler Municipal Manager

Notice 22/2017

 

2