Stellenbosch Municipality

Ngenxa yeemeko ezimbi kakhulu zembalela kwakunye nangenxa yeMeko yoNxunguphalo ebhengezwe nguRhulumente waseNtshona Koloni, uMasipala waseStellenbosch ugqibe ekubeni adlulele kwiNqanaba lesi-4 leemeko zoNyino lwaManzi (water restriction) kwakunye neNqanaba lesi-4 leentlawulo zaManzi. Apha kupapashwa iindlela ezintsha zonyino eziza kuphunyezwa ngomhla woku-1 Juni 2017, kodwa ke kufuneka kuqatshelwe kananjalo ukuba kuza kupapashwa iintlawulo ezintsha zokusetyenziswa kwamanzi zize zihanjiselwe abathengi beenkonzo zamanzi ngendlela yamaphetshana futhi zikhutshwe nakumaphephandaba asekuhlaleni. Amaxabiso amatsha amanzi, nawenzelwe ukwehlisa ngokumandla ukusetyenziswa kwamanzi aya kuqala ukusebenza ngomhla woku-1 Julayi 2017.

UMasipala waseStellenbosch ulamkele iNqanaba lesi-4 loNyino lwaManzi, oluza kuqala ukusebenza ngomhla woku-1 Juni 2017 kude kube lixesha eliya kwaziswa.

UNYINO OLUCHAPHAZELA ZONKE IIKHASTOMA

 • Akukho kunkcenkceshela ngamanzi okusela anikezelwa ngumasipala kuvumelekileyo. Oku kuquka ukunkcenkceshelwa kwezitiya zeentyatyambo, amabala engca, imifuno, izityalo zolimo, ezinye izityalo, amabala emidlalo, amabala egalufa, izikolo, iindawo ezikumaziko athile, izitiya zezithole, iipaki nezinye iindawo ezivulekileyo. (Izitiya zezithole kunye neekhastoma ezibandakanyeka kwimisebenzi yolimo okanye ezinezitiya zamandulo zinokufaka isicelo sesikhululo (exemption). Khangela apha ngezantsi ukubona inkqubo yokufaka isicelo.)
 • Amasebe kamasipala anokunkcenkceshela kuphela amabala ezemidlalo, iipaki, njalo njalo esebenzisa amanzi angaselwayo kwakunye nangokwesivumelwano seentsuku namaxesha kunye nesebe lamanzi.
 • Amaziko/iikhastoma ezisebenzisa amanzi emingxunya yamanzi atsalwayo, amanzi alungisiweyo, amanzi avela ngaphantsi komhlaba okanye amachibi ziyakhuthazwa ukuba zisebenzise imingxunya yotsalo-manzi ngoLwezibini nangeMigqibelo ngaphambi kwentsimbi ye-09:00 okanye emva kwentsimbi ye-18:00 ixesha elingekho ngaphezulu kweyure enye kwaye zingankcenkcesheli zingakapheli iintsuku ezisixhenxe emva kokunetha kwemvula ethe yamanzisa ngokwaneleyo
 • Yonke imingxunya yotsalo-manzi namachibi kufuneka abhaliswe kuMasipala waseStellenbosch kwaye abonise uphawu olusemthethweni lukaMasipala waseStellenbosch ngokubonakalayo nangokucacileyo kwindawo engaphandle.
 • Uyakhuthazwa ukuba xa ugungxula kwizindlu zangasese (ugalele amanzi ngokwakho ngebhakethi) usebenzisa amanzi okuhlamba aphinda asetyenziswe, amanzi emvula okanye amanye amanzi angengawo okusela.
 • Zonke izindlu neendawo apho kusetyenziswa amanzi angamanye angengawo lawo aselwayo (kuquka amanzi aqokelelweyo emvula, amanzi okuhlamba aphinda asetyenziswe, amanzi alungisiweyo namanzi avela ngaphantsi komhlaba) kufuneka zibonise uphawu oluchaza oku ngokubonakalayo nangokucacileyo kwindawo engaphandle.
 • Ukuhlamba okanye ukuhambisa ubumdaka ngethumbu lamanzi kwindawo enomgangatho oqinileyo okanye kwezinye iindawo eziyimigangatho ngamanzi okusela anikezelwa ngumasipala akuvumelekanga kwaphela. (Abasebenzisi abafana neendawo zokuxhela, iindawo ezilungisa ukutya, iindawo zezibonelelo zonakekelo, iindawo ezigcina izilwanyana kunye namanye amashinini namaziko aneemfuno ezikhethekileyo zinokufaka isicelo sesikhuselo. Khangela apha ngezantsi ukubona inkqubo yokufaka isicelo.)
 • Ukusetyenziswa kwamanzi okusela anikezelwa ngumasipala kwimithombo yokuhombisa esebenzisa amanzi okanye izihombisi zamanzi akuvumelekanga.

UNYINO OLUCHAPHAZELA IIKHASTOMA ZAKWIINDAWO ZOKUHLALA

 • Ukuhlanjwa kweemoto, iinqwelana ezirhuqwayo, iikharaveni okanye izikhephe kusetyenziswa amanzi okusela anikezelwa ngumasipala akuvumelekanga. Ezi zinto kufanele zihlanjwe ngamanzi angaselwayo afana nalawo avela kwimingxunya yotsalo-manzi kunye namanzi ebekuhlanjwa ngawo okanye iimveliso ezingasebenzisi manzi.
 • Iikhastoma ziyakhuthazwa kakhulu ukuba zifakele izixhobo eziqinisekisa ukusetyenziswa kwamanzi ngendlela eyiyo neyongayo, ezifana namalungu afakelwa ezitephini, kwiintloko zeeshawa kunye nakwezinye izinto ezisebenza ngokukhupha amanzi ukwehlisa ukusetyenziswa kwamanzi.
 • Ukugcwalisa (ukwenza ngokwakho okanye ngokuzenzekelayo) amadama okudada akuvumelekanga, nokuba ngaba sele ufakele isogqumi sedama. Oku kuquka ukugalela amanzi kumadama okudada amatsha okanye ukuphinda ugalele amanzi kwidama lokudada esele likhona emva kokuba lilungisiwe. Ukusetyenziswa kwamachibi aphathwayo okanye awethutyana okudada okudlala akuvumelekanga kwaphela.
 • Akukho kwenyuswa konikezelo lwamanzi olungaphezulu kweelitha ezingama-350 ezifumaneka mahala ngosuku okuya kwenziwa, ngaphandle kokuba bekufakwe isicelo kwangaphambili kwaze kwanikwa imvume ngokunxulumene nemisebenzi ethile efana nemingcwabo.
 • Ukusetyenziswa kwamanzi okusela anikezelwa ngumasipala, kumlinganiselo oziilitha ezili-100 umntu ngosuku kuyakhuthazwa kakhulu.

UNYINO OLUCHAPHAZELA IIKHASTOMA ZAKWIINDAWO EZINGEZIZO EZOKUHLALA

 • Ukuhlanjwa kweemoto, iinqwelana ezirhuqwayo, iikharaveni okanye izikhephe kusetyenziswa amanzi okusela anikezelwa ngumasipala akuvumelekanga ngaphandle kokuba kufunyenwe isikhuselo sokwenza oko. Oku kubhekiselele kukuhlanjwa kweemoto okwenziwa ngokoshishino okanye ngokunokwakho. Iimoto, iinqwelana ezirhuqwayo, iikharaveni okanye izikhephe kufuneka zihlanjwe ngamanzi angengawo okusela okanye ngeemveliso ezingasebenzisi manzi. Isikhuselo ngokufaka isicelo sinokunikezelwa ukuba ngaba kusetyenziswa uphinda-phindo lokusetyenziswa kwamanzi xa kuhlanjwa. (Khangela apha ngezantsi ukubona inkqubo yokufaka isicelo.)
 • Ukusetyenziswa kwezogqumi zamadama okudada ezifakelwayo kumadama okudada oluntu kuyakhuthazwa kakhulu xa kunokwenzeka oko.
 • Akukho zinkqubo zokugcwalisa amadama okudada ngendlela ezenzekelayo zivumelekileyo.
 • Ukusetyenziswa kwezifafazi zokunkcenkceshela ezipakini akuvumelekanga.
 • Iikhastoma/amaziko kufuneka afakele izixhobo eziqinisekisa ukusetyenziswa kwamanzi ngendlela eyiyo neyongayo, ezifana namalungu afakelwa ezitephini, kwiintloko zeeshawa kunye nakwezinye izinto ezisebenza ngokukhupha amanzi kwiindawo zikawonke-wonke kwaye zithobele iimfuneko zeMimiselo yokuhlala Yamanzi.
 • Amabala egalufa, amaziko ezemidlalo, iipaki, izikolo kunye namaziko emfundo awavumelekanga ukuba akhe naziphi na iindawo ezinengca nezityalo eziphila ngokunkcenkceshela okanye amabala emidlalo, kwaye iindawo esele zikhona kufuneka zinkcenkceshelwe kuphela ngamanzi angengawo okusela.

 • Ngokubhekiselele kubasebenzisi abanikwa amanzi ngokusekelwe kwizivumelwano ezikhethekileyo (uxwebhu olubhalwe ngokusemthethweni, abameli kwiinkonzo zamanzi okanye abanikezeli ngeenkonzo zamanzi), imimiselo yezivumelwano iya kusebenza.

Yazi imimiselo yakho yamanzi. Yiya kwiwebhusayithi yethu ethi www.stellenbosch.gov.za ukufumana iifomu zesikhuselo (exemption). Zonke izikhuselo ezanikezelwa ngaphantsi konyino olukwinqanaba lesi-2 okanye inqanaba lesi-3 zirhoxisiwe ukususela ngoku kwaye akukho zicelo ziphinde zafakwa ngokutsha ziya kuqwalaselwa ngaphandle kokuba kuchazwe ngolunye uhlobo apha ngasentla.

 

 

  Iikhastoma kufuneka ziqaphele ukuba uxinzelelo lokuphuma kwamanzi lunokwehliswa liye kuba ngaphantsi kweemfuno zemimiselo nemigangatho efanelekileyo ukunciphisa ukuvuza kwamanzi kwaye oko kunokubangela unikezelo lwamanzi olungazinzanga. Yiya kwiwebhusayithi yethu ukufumana ulwazi olungaphezulu. Iinguqulelo zesiBhulu nezesiNgesi zesi saziso ziyafumaneka xa ufake isicelo.

    

   As gevolg van die ernstige droogtetoestande en weens die noodtoestand wat deur die Wes-Kaapse Regering verklaar is, het Stellenbosch Munisipaliteit besluit om te verander na Vlak 4-waterbeperkings en Vlak 4-watertariewe. Nuwe beperkings word hier gepubliseer vir implementering op 1 Junie 2017, maar daar moet ook daarop gelet word dat ’n nuwe stel waterverbruiktariewe gepubliseer sal word deur aflewering van brosjures aan verbruikers sowel as advertensies in plaaslike koerante. Nuwe watertariewe, ontwerp om watergebruik drasties te verminder, sal met ingang van 1 Julie 2017 in werking tree.

   Stellenbosch Munisipaliteit het Vlak 4-waterbeperkings goedgekeur wat in werking sal tree vanaf 1 Junie 2017 tot verdere kennisgewing.

    

   BEPERKINGS VAN TOEPASSING OP ALLE KLIËNTE

   • Geen natmaak/besproeiing met munisipale drinkwater word toegelaat nie. Dit sluit in natmaak/besproeiing van blombeddings, grasperke, groente, landbougewasse, ander plante, sportvelde, gholfbane, skole, spaninstellingsfasiliteite, kwekerye, parke en ander oop ruimtes. (Kwekerye en kliënte betrokke in landbou-aktiwiteite of met historiese tuine kan aansoek doen om vrystelling. Sien hieronder vir die aansoekproses.)
   • Munisipale departemente mag slegs sportvelde, parke, ens. natmaak met nie-drinkwater en op dae en tye soos ooreengekom met die waterdepartement.
   • Fasiliteite/kliënte wat van boorgatwater, behandelde afvalwater, fonteinwater of putte gebruik maak, word aangemoedig om boorgate slegs op Dinsdae en Saterdae voor 09:00 of na 18:00 te gebruik vir ’n maksimum van een uur en om nie nat te maak of te besproei binne sewe dae na reënval wat voldoende versadiging verskaf het nie.
   • Alle boorgate en putte moet geregistreer word by Stellenbosch Munisipaliteit en moet die amptelike Stellenbosch Munisipaliteit-teken vertoon sodat dit duidelik sigbaar is vanaf ’n openbare deurgang.
   • U word aangemoedig om toilette (met die hand, met ’n emmer) te spoel met grys water, reënwater of ander nie-drinkwater.
   • Alle eiendomme waar alternatiewe nie-drinkwaterhulpbronne gebruik word (insluitend reënwater-insameling, hergebruik van grys water, behandeling van afvalwater en fonteinwater) moet kennisgewings hiervan vertoon wat duidelik sigbaar is vanaf ’n openbare deurgang.
   • Geen was of afspoel met munisipale drinkwater van harde oppervlakke of geplaveide areas word toegelaat nie. (Gebruikers soos abattoirs, voedselverwerkingsbedrywe, sorgfasiliteite, diereskuilings en ander bedrywe of fasiliteite met spesiale behoeftes kan aansoek doen om vrystelling. Sien hieronder vir die aansoekproses.)
   • Die gebruik van munisipale drinkwater vir ornamentele waterfonteine of waterpunte is verbode.

   BEPERKINGS VAN TOEPASSING OP RESIDENSIËLE KLIËNTE

   • Geen was van voertuie, sleepwaens, karavane of bote met munisipale drinkwater word toegelaat nie. Dit moet gewas word met nie-drinkwater soos boorgatwater en grys water of waterlose produkte.
   • Kliënte word sterk aangemoedig om water-effektiewe parte, passtukke en tegnologieë te installeer om watergebruik by alle krane, stortkoppe en ander loodgieterskomponente te minimaliseer.
   • Geen volmaak (met die hand of outomaties) van swembaddens word toegelaat nie, selfs indien dit ’n swembadbedekking het. Dit sluit in die volmaak van nuwe swembaddens of die hervul van ’n bestaande swembad na herstelwerk. Die gebruik van draagbare of tydelike speelswembadjies word ook verbied.
   • Geen verhoging van die behoeftige watertoekenning bo die gratis 350 liter per dag sal toegestaan word nie, tensy deur vroeëre aansoek en toestemming vir spesifieke gebeurtenisse soos begrafnisseremonies.
   • Gebruik van munisipale drinkwater, teen 100 liter per dag per persoon word sterk aangemoedig.

   BEPERKINGS VAN TOEPASSING OP NIE-RESIDENSIËLE KLIËNTE

   • Geen was van voertuie, sleepwaens, karavane of bote met munisipale drinkwater word toegelaat nie tensy waar ’n vrystelling toegestaan is. Dit geld vir sowel formele as informele was van karre. Voertuie, sleepwaens, karavane en bote moet gewas word met nie-drinkwater of waterlose produkte. Vrystelling sal toegestaan word op aansoeke indien waterherwinning in die wasproses gebruik word. (Sien hieronder vir die aansoekproses.)
   • Die gebruik van passwembadbedekkings vir openbare swembaddens word sterk aangemoedig waar dit prakties moontlik is.
   • Geen outomatiese opvulstelsels vir swembaddens word toegelaat nie.
   • Die gebruik van spuitparke word verbied.
   • Kliënte/fasiliteite moet water-effektiewe parte, passtukke en tegnologieë installeer om watergebruik by alle krane, stortkoppe en ander loodgieterskomponente in openbare plekke minimaliseer en alle waterbywetvereistes nakom.
   • Gholfbane, sportfasiliteite, parke, skole en leerinstellings word nie toegelaat om enige nuwe tuinaanlegte of sportvelde te vestig en bestaande fasiliteite mag slegs met nie-drinkwater natgemaak word.
   • Vir gebruikers wat water ontvang ingevolge spesiale kontrakte (notariële dokumente, waterdiensbemiddelaars of waterdiensverskaffers), sal die kontrakvoorwaardes geld.

    

   Ken u waterregulasies. Besoek ons webwerf www.stellenbosch.gov.za om vrystellingsvorms te verkry. Alle vrystellingsverlenings onder vlak 2- of vlak 3-beperkings word onttrek en is dadelik van krag en hertoepassing sal nie oorweeg word tensy anders uiteengesit hierbo nie.

   Kliënte moet daarop let dat waterdruk verminder kan word tot ondertoepaslike regulasies of standaardvereistes om waterlekkasies te beperk en kan onderbroke watervoorraad veroorsaak. Vir meer inligting, besoek ons webwerf. Engelse en Xhosa weergawes van hierdie kennisgewing is beskikbaar op versoek.

   WATER CRISIS – Statement by Executive Mayor, Adv. Gesie Van Deventer

   With the severe drought continuing throughout the Western Cape, Premier Helen Zille has declared the Province as a disaster area. In the light thereof we have decided to also adjust to Level 4 water restrictions, in Stellenbosch Municipality from 1 June 2017.

   This new level of restriction is very strict and I ask residents to please note the changes and adhere to it. We are in a crisis now more than ever. It is critically important to SAVE WATER!

   Level 4 water restrictions prohibit any irrigation with municipal drinking water. This includes the watering or irrigation of all gardens, agricultural crops, sport fields, golf courses, schools, teaming institution facilities, nurseries, parks and other open spaces.  Nurseries and customers involved in agricultural activities or historical gardens may, however, apply for exemption.

   All residents using borehole water, treated effluent water, spring or well-points to water or irrigate their gardens must display clearly visible signage indicating the source. The National Department of Water and Sanitation now requires all boreholes and well points to be registered with its local Municipality. Residents must therefore comply and register their boreholes and well-points with the Municipality. Information for this is available on our website (www.stellenbosch.gov.za).

   For residential customers, no washing of vehicles, trailers, caravans or boats using municipal drinking water are allowed.  With regards to businesses, no washing of vehicles, trailers, caravans or boats with municipal drinking water are allowed except where an exemption has been granted. This applies to both formal and informal car washes. Exemption on application may be granted if water recycling is used in the washing process.  

   Additional restrictions include:

   • Golf courses, sports facilities, parks, schools and learning institutions are not allowed to establish any new landscaping or sports fields, and existing facilities to be irrigated only with non-drinking water.
   • Municipal departments may only irrigate sports fields, parks, etc. using non-drinking water and upon agreement of days and times with the Water Department.
   • Facilities/customers making use of boreholes water, treated effluent water, spring water or well points are encouraged to only use boreholes on Tuesdays and Saturdays before 09:00 or after 18:00 for a maximum of one hour and not to water/irrigate within seven days after rainfall that provided adequate saturation

   It is critically important for residents and businesses to note that all exemption granted under previous water restriction levels are withdrawn with immediate effect. Re-application will not be considered unless it is stated in the official notice. Residents should also note that the water pressure may be reduced to below applicable regulations or standard requirements to limited water leaks and such may cause intermitted water supply.

   We are currently compiling a new set of water tariffs for publication. It will be delivered to consumers via flyers and advertisements in the local newspaper for public comment before finalisation. The tariffs are aimed at drastically reducing water consumption. These will come into effect on 1 July 2017.

   I urge residents to make every effort to save water. There are many small and easy lifestyle changes that can be implemented that make a difference:

   • Short showers, instead of a bath
   • Collect shower water in a bucket or basin while you shower and use it to water potted plants or to flush toilet
   • Limit the amount of times toilets are flushed
   • Brush your teeth using water in a glass; do not let the tap run.
   • Wash larger loads of laundry, where possible only once a week. Washing machines waste a lot of water. 
   • Limit washing the dishes to once a day.
   • Check for leaky taps and/or connections and repair it. 
   • Where possible install water efficient fittings and technologies.

   Please report any water wastage to the municipality immediately.  You can report water wastage to 021 808 8215 or 021 808 8953. For the formal notice with all the details regarding the water restrictions, residents can go to our website, www.stellenbosch.gov.za.  Residents or businesses that want to apply for exemption can find information for application on the website as well. You are also welcome to send any queries regarding the water restrictions to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

    

   As a result of the severe drought conditions and due to the State of Emergency declared by the Western Cape Government, Stellenbosch Municipality has decided to move to Level 4 Water Restriction conditions as well as Level 4 Water tariffs. New restrictions are hereby published for implementation on 1 June 2017, but it must also be noted that a new set of water consumption tariffs will be published by delivery of flyers to consumers as well as advertising these in local newspapers. New water tariffs, designed to drastically reduce water consumption, will become effective on 1 July 2017.

   Stellenbosch Municipality has approved Level 4 Water Restrictions, effective from 1 June 2017 until further notice.

   RESTRICTIONS APPLICABLE TO ALL CUSTOMERS

   • No watering/ irrigation with municipal drinking water is allowed. This includes watering/irrigation of flower beds. lawns, vegetables, agricultural crops, other plants, sports fields, golf courses, schools, teaming institutions facilities, nurseries, parks and other open spaces. (Nurseries and customers involved in agricultural activities or with historical gardens may apply for exemption. See below for the application process.)
   • Municipal departments may only irrigate sports fields, parks, etc. using non-drinking water and upon agreement of days and times with the Water Department.
   • Facilities/customers making use of borehole water, treated effluent water, spring water or wellpoints are encouraged to only use boreholes on Tuesdays and Saturdays before 09:00 or after 18:00 for a maximum of one hour and not to water/irrigate within seven days after rainfall that provided adequate saturation.
   • All boreholes and wellpoints must be registered (download form here) with Stellenbosch Municipality and must display the official Stellenbosch Municipality signage clearly visible from a public thoroughfare.
   • You are encouraged to flush toilets (manually using a bucket) with grey water, rainwater or other non-drinking water.
   • All properties where alternative non-drinking water resources are used (including rain water harvesting, grey water re-use, treated effluent water and spring water) must display signage to this effect clearly visible from a public thoroughfare.
   • No washing or hosing down of hard-surfaced or paved areas with municipal drinking water is allowed. (Users. such as abattoirs, food processing industries. care facilities, animal shelters and other industries or facilities with special needs may apply for exemption. See below for the application process.)
   • The use of municipal drinking water for ornamental water fountains or water features is prohibited.

   RESTRICTIONS APPLICABLE TO RESIDENTIAL CUSTOMERS

   • No washing of vehicles, trailers, caravans or boats using municipal drinking water is allowed. These must be washed with non-drinking water such as borehole and grey water or waterless products.
   • Customers are strongly encouraged to install water efficient parts, fittings and technologies to minimise water use at all taps, showerheads and other plumbing components.
   • No topping up (manually or automatically) of swimming pools allowed, even if fitted with pool covers. This includes the filling of new pools or the refilling of an existing pool after a repair. The use of portable or any temporary play pools are prohibited.
   • No increase of the indigent water allocation over and above the free 350 litres a day will be granted, unless through prior application and permission for specific events such as burial ceremonies.
   • Maximum use of municipal drinking water, at 100 litres per person per day is strongly encouraged.

   RESTRICTIONS APPLICABLE TO NON-RESIDENTIAL CUSTOMERS

   • No washing of vehicles, trailers, caravans or boats with municipal drinking water allowed except where an exemption has been granted. This applies to both formal and informal car washes. Vehicles, trailers, caravans and boats should be washed with non-drinking water or waterless products. Exemption on application may be granted if water recycling is used in the washing process. (See below for the application process.)
   • The use of fitted pool covers for public swimming pools is strongly encouraged where practically possible.
   • No automatic top-up systems for swimming pools are allowed.
   • The operation of spray parks is prohibited.
   • Customers/facilities must install water efficient parts, fittings and technologies to minimise water use at all taps, showerheads and other plumbing components in public places and adhere to all relevant legislation, including municipal by-laws.
   • Golf courses, sports facilities, parks, schools and learning institutions are not allowed to establish any new landscaping or sports fields, and existing facilities to be irrigated only with non-drinking water.For users supplied with water in terms of special contracts (notarial deeds. water service intermediaries or water service providers), the contract conditions shall apply. Know your water regulations. Visit our website www.stellenbosch.gov.za to obtain exemption forms. All exemptions grants under level 2 or level 3 restrictions are withdrawn with immediate effect and re-application will not be considered unless otherwise stated above. 

   Customers should note that water pressure may be reduced to below applicable regulations or standards requirements to limit water leaks and such may cause intermittent water supply. Note that the water situation is very critical and any possible savings should be followed in order to make the supply of water last as long as possible.

   Afrikaans & Xhosa versions of this notice are available on request.

   Please note that the Council Meeting scheduled for 24 May 2017 will now take place on 31 May 2017

   Neem asseblief kennis dat die Raadsvergadering geskeduleer vir 24 Mei 2017 nou op 31 Mei 2017 sal plaasvind.

   Time/Tyd: 10:00

   Venue/Plek: Stellenbosch Council Chambers / Raadsaal, Plein Street / Pleinstraat, Stellenbosch