Stellenbosch Municipality

VERANDERING VAN DIE LASBEHEER PROJEK AFSKAKELINGSTYE

Stellenbosch Munisipaliteit wil graag inwoners se aandag daarop vestig dat die afskakelingstye van alle warmwatersilinders met ingang van 1 September 2016 met een uur verskuif sal word vanaf 17h00 - 19h00/20h00 (winter spitsperiode) na 18h00 – 20h00/21h00 (somer spitsperiode).

Eskom se amptelike drie maandelikse winter spitsperiode (01 Junie – 31 Augustus) het nou tot ‘n einde gekom en hierdie somer spitsperiode afskakelingstyd sal van toepassing wees totdat die volgende winter spitsperiode weer in werking tree. Neem asseblief kennis dat hierdie afskakelingsrotasie jaarliks herhaal sal word soos elke spitsperiode in werking tree. Stellenbosch Munisipaliteit bied verskoning aan vir enige ongerief en bedank alle inwoners vir hul samewerking om die druk op die netwerk te verlig.

Meer belangrik, Stellenbosch Munisipaliteit will graag alle inwoners aanmoedig om alle probleme met betrekking tot die afskakelingseenheid eers aan die Munisipaliteit te rapporteer voordat enige private kontrakteurs geraadpleeg word. Die Munisipaliteit sal ongelukkig nie verantwoordelik gehou kan word vir enige koste verbonde as gevolg van dienste wat in inwoners se private hoedanigheid aangevra word nie.

                                         

Alle navrae aangaande die projek moet asseblief gerig word na die Departement: Elektriese Dienste.

Kontak persoon:                Adrian van der Westhuizen

Tel:                                      021 808 8345 / 021 808 8333

E-Pos:                                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

CHANGING OF RESIDENTIAL LOAD/GEYSER CONTROL PROJECT SWITCHING TIMES

Stellenbosch Municipality wishes to inform all affected residents that the switching time of all geysers will be changing from 17h00-19h00/20h00 (winter peak timeslot) to 18h00-20h00/21h00 (summer peak timeslot) as from 1 September 2016. Eskom’s official three month winter peak period (01 June – 31 August) has concluded and the summer peak time slot switching scheme will remain until the following winter peak period recurs next year. Please note that this recurring switching timeslot rotation will be implemented each year as each peak period commences. The Municipality apologizes for any inconvenience caused due to this change and offers a special word of thanks to everyone for their assistance in relieving the pressure on the national grid.

More importantly, Stellenbosch Municipality advises that all geyser control device related problems/queries first be directed to the Municipality before any other private contractors are consulted. The Municipality will unfortunately not be held liable for any cost incurred as a result thereof.

All related enquiries must be directed to the Department: Electrical Services

Contact person:                   Adrian van der Westhuizen

Tel:                                       021 808 8345 / 021 808 8333

Email:                                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stellenbosch Municipality

NOTICE OF PUBLIC MEETING

An application for the establishment of a Special Ratings Area in the areas of Brandwacht, Dalsig, Welgelegen and Krigeville has been received.

In terms of S22(2) of the Local Government: Property Rates Act, 6 of 2004, a public meeting will be held to consult with the community and discuss the proposed boundaries and practical implications.

DATE:                          6 September 2016

TIME:                           18H30

VENUE:                       Eikestad Primary School, Doornbosch Street, Stellenbosch

              ENQUIRIES:                Mr Andre Treurnich, Tel 021 808 8016 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              All interested community members are invited to attend.

              Richard Bosman

              Acting Municipal Manager

             30 August 2016

Stellenbosch Munisipaiteit

KENNISGEWING VAN OPENBARE VERGADERING

‘n Aansoek vir die stigting van ‘n Spesiale Aanslag Gebied in die areas van Brandwacht, Dalsig, Welgelegen en Krigeville is ontvang.

Ingevolge Art 22(2) van die Plaaslike Owerheid: Eiendomsbelastingwet, 6 van 2004, sal ‘n openbare vergadering gehou word om met die gemeenskap te konsulteer en die voorgestelde grense en praktiese implikasies te bespreek.

DATUM:                       6 September 2016

TYD:                            18h30

PLEK:                          Laerskool Eikestad, Doornboschstraat, Stellenbosch

NAVRAE:                     Andre Treurnich, Tel 021 808 8016 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alle belangstellende gemeenskapslede word uitgenooi om by te woon.

Richard Bosman

Waarnemende Munisipale Bestuurder

30 Augustus 2016

NOTICE OF PUBLIC MEETING

An application for the establishment of a Special Ratings Area in Stellenbosch Central Business District has been received.

In terms of S22(2) of the Local Government: Property Rates Act, 6 of 2004, a public meeting will be held to consult with the community and discuss the proposed boundaries and practical implications.

DATE:                          8 September 2016

TIME:                           18H00

VENUE:                       Sep Hofmeyr Hall, Church Street, Stellenbosch

              ENQUIRIES:                Mr Andre Treurnich, Tel 021 808 8016 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              All interested community members are invited to attend.

              Richard Bosman

              Acting Municipal Manager

              25 August 2016

Stellenbosch Munisipaiteit

KENNISGEWING VAN OPENBARE VERGADERING

‘n Aansoek vir die stigting van ‘n Spesiale Aanslag Gebied in die Stellenbosch Sentrale Besigheids Distrik is ontvang.

Ingevolge Art 22(2) van die Plaaslike Owerheid: Eiendomsbelastingwet, 6 van 2004, sal ‘n openbare vergadering gehou word om met die gemeenskap te konsulteer en die voorgestelde grense en praktiese implikasies te bespreek.

DATUM:                       8 September 2016

TYD:                            18h00

PLEK:                          Sep Hofmeyr Saal, Kerkstraat, Stellenbosch

NAVRAE:                     Andre Treurnich, Tel 021 808 8016 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alle belangstellende gemeenskapslede word uitgenooi om by te woon.

Richard Bosman

Waarnemende Munisipale Bestuurder

25 Augustus 2016

25 / 08 / 2016

Goeie middag, good afternoon, molweni, as-salaam alaikum.

Baie welkom aan alle raadslede, oud en nuut, en ons amptenary by die eerste raadsvergadering van die nuwe politieke termyn. Dit is voorwaar ‘n voorreg om as Burgemeester hierdie raad te lei.

Hierdie is een van die belangrike raadsvergaderings van die termyn. Nuwe raadslede moet hulle vereenselwig met die proses en die etiek van raadsvergaderings, en ek moedig hulle sommer nou aan om hulle ordereëls te bestudeer en te verseker dat hulle dit verstaan.

I also want to use this opportunity to formally announce my Mayoral committee to all the councillors here today. Section 60 of the Local Government: Municipal Structures Act, 1988 stipulates the appointment of the Mayoral committee.

It was no easy task putting a Mayco together, and I wish I could appoint more councillors to the Mayco. There would be no shortage of work for everyone. I could only appoint eight councillors, and my Mayco is:

  • Councillor Salie Pieters – Financial Services;

  • Councillor Aldridge Frazenburg - Community Development and Community Services;

  • Councillor Jan de Villiers – Infrastructure;

  • Councillor Paul Biscombe – Human Settlements;

  • Councillor Quintin Smit – Protection Services;

  • Councillor Xoliswa Mdemka - Youth, Sports and Culture;

  • Councillor Esther Groenewald - Corporate and Strategic Services;

  • Councillor Johannie Serdyn - Economic Development and Planning.

This capable group will help me implement and manage the budget and the vision for Stellenbosch, and ensure the best services are delivered to all the residents of the greater Stellenbosch. They must also ensure the residents of the greater Stellenbosch can approach them with their concerns and problems and that the Mayco will strive to find solutions to address the concerns.

Dit is wonderlik om as ‘n vrou ook as Burgemeester van Stellenbosch verkies te word gedurende Vrouemaand. Die afgelope verkiesing het die gebruiklike Vrouedagvieringe beïnvloed, maar dit beteken nie ons erken nie die belangrikheid van die maand en waarom dit ingestel is nie. Hierdie maand het ook aanklank gevind in die aanstel van my Mayco, en daarom het ek gepoog om meer vroue in leierskapsposisies aan te stel. Hierdie vroue is op meriete aangestel en sal die werk verrig wat aan hulle toevertrou is. Elkeen is ervare en het die nodige kennis vir hulle portefeulje.

Die verkiesing van 3 Augustus het ook verseker dat vroue as raadslede in leierskapsposisies aangestel is. Hierdie vroue verseker die rol van aktivisme sal voortleef om armoede en ongelykheid in gemeenskappe aan te spreek.

Ek wil van die geleentheid gebruik maak om mans, maar veral vroue, aan te moedig om ‘n aktiewe rol te speel in die bepaling en die vorming van die toekoms van Suid-Afrika.

Lastly, at this council meeting today we need to approve the process to start the fourth generation IDP process for this term. Council must approve the process in order to improve service delivery and really speak to the needs of communities. The participation in, and acceptance of the process by all political parties is important. Councillors are encouraged to engage their communities and draft the plan of service delivery for the next five years.

Dit is dan ook my wens dat ons as raadslede die demokratiese proses van deelname respekteer, asook om mekaar te respekteer. Ons is deur die gemeenskap verkies om hulle te verteenwoordig, en sodoende moet ons verseker dat ons hulle belange op die hart dra en dat almal fokus daarop om soveel monntlik gedoen te kry in belang van die gemeenskap.

Baie dankie.

Thank you very much.

Enkosi kakhulu. 

Plein Street between Andringa and Ryneveld Street will be temporarily closed on Saturday, 27 August 2016 and possibly Sunday, 28 August 2016 for construction purposes:

The temporary road closures will be from 07:00 – 19:00.

We regret any inconvenience and thank you in anticipation for your co-operation and understanding.

 

Pleinstraat tussen Andringa- en Ryneveldstraat sal tydelik gesluit wees op Saterdag, 27 Augustus 2016 en moontlik ook Sondag, 28 Augustus 2016 vir konstruksie doeleindes.

Die tydelike padsluitings sal vanaf 07:00 – 19:00 geskied.

Verskoning word aangebied vir enige ongerief en u word byvoorbaat bedank vir u samewerking en begrip.