Stellenbosch Municipality

Mayor Gesie Van Deventer handed over awards and prizes at the Private Hotel School in Vlottenburg on 15 June 2017.

Two students were nominated by the lecturers for always going the extra mile in class. Thandi Ntshawuzana received the first prize and Sydney Du Plessis the second prize.

“This is your time to shine, go out, work hard and make a success of yourselves”, was the motivational and encouraging message from the Executive Mayor Gesie van Deventer.

hotel school june2017

 

Please remember refuse collection services are rendered as normal on public holidays, except on Good Friday, Christmas Day and New Years Day. So please put your bin out tomorrow if your refuse if collected on Fridays.

 

Die afgelope tyd is daar baie geskryf en gesê oor die oprig van sellulêre kommunikasie infrastruktuur of te wel selfoontorings in die groter Stellenbosch omgewing. Ek is oorval met boodskappe met verskillende opinies hieroor en kommentaar wat vir en teen die oprig van hierdie torings is.

Na vergaderings met belangegroepe hieroor het ons tot die gevolgtrekking gekom dat die opstel van ‘n beleid hieroor noodsaaklik is. Die vinnige uitbreiding van die telekommunikasie industrie het ‘n enorme behoefte en aanvraag geskep vir die oprig van hierdie tipe infrastruktuur. Die tipe dienste wat sellulêre en draadlose (wi-fi) kommunikasie verskaf het ook ‘n belangrike dryfveer en hulpbron geword in ekonomiese ontwikkeling. Die installering van infrastruktuur wat dit dus moontlik maak is belangrik.

Ons woon egter in ‘n historiese omgewing, wat gekenmerk word deur die argitektuur, kultuur en ander erfenis komponente wat beskerm moet word. Daarom is dit belangrik dat wanneer tegnologiese verandering plaasvind, dit soveel as moontlik in harmonie met ons bestaande omgewing gebeur.

Om al die kwelpunte wat die publiek onder ons aandag gebring het in ag te neem en seker te maak dat enige toekomstige besluite tot die bes moontlike voordeel van ons dorpe sal plaasvind, het die munisipaliteit nou ‘n konsepbeleid saamgestel. Die beleid sal die riglyne daar stel vir toekomstige oprig van sellulêre infrastruktuur. Die konsepbeleid is nou beskikbaar vir openbare kommentaar en insette vanaf die publiek.  Ek wil graag alle inwoners aanmoedig om die konsepdokument te bestudeer en hul insette hierop in te dien. Die beleid is beskikbaar by die Munisipaliteit. Vir meer inligting kan u Barbara-Ann Henning by 021 808 8656 of stuur ‘n e-pos na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U kan ook die webblad besoek by www.stellenbosch.gov.za/administration/have-your-say. Alle kommentaar moet die munisipaliteit bereik teen 17 Julie 2017.

 

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikels 21 en 42 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet No 32 van 2000) en Artikel 22 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet No 56 van 2003) dat

 • Hersiene Water Tariewe vir 2017/18 weens Vlak 4 Waterbeperkings

soos beoog deur artikel 17 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) vir die Stellenbosch Munisipaliteit beskikbaar is vir inspeksie, vertoë deur die publiek insette en kommentaar op die webwerf van die munisipaliteit (www.stellenbosch.gov.za) en in gedrukte formaat by die volgende plekke:

 • Munisipale Kantoor, Pleinstraat, Stellenbosch
 • Munisipale Kantoor, Hugenoteweg, Franschhoek
 • Munisipale Kantoor, Hoofweg, Pniel
 • Wykskantore
 • Biblioteek, Pleinstraat, Stellenbosch
 • Biblioteek, Sonnebloemstraat, Idasvallei, Stellenbosch
 • Biblioteek, Langstraat, Cloetesville, Stellenbosch
 • Biblioteek, Masithandanestraat, Kayamandi, Stellenbosch
 • Biblioteek, Hoofweg, Pniel &
 • Biblioteek, Reservoirstraat-Wes, Franschhoek

Kommentaar moet skriftelik wees en moet gerig word aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 17, Stellenbosch, 7599, en duidelik aantoon “Kommentaar: Hersiene Water Tariewe 2017/18” Persone wat kommentaar wil lewer op die Konsep Hersiene Water Tariewe 2017/18 dokumentasie maar wat nie kan skryf nie, sal gedurende kantoorure by die Begrotings Kantoor op die Eerste Vloer, Munisipale Kompleks (Neethlinghuis) in Pleinstraat, Stellenbosch (021 808 8512), bygestaan word om hom / haar kommentaar neer te skryf.

Vir verdere inligting kontak gerus die volgende kantore:

 

 • Begrotings Kantoor by 021 808 8512 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sluitingsdatum vir kommentaar is 16 Junie 2017 om 16h00.

 

Geraldine Mettler

Municipal Manager

Kennisgewing 22/2017

 

Notice is given in terms of Sections 21 and 42 of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act No 32 of 2000) and Section 22 of the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act No 56 of 2003) that

 

 • Revised 2017/2018 Water Tariffs 2017/18 due to the Level 4 Water Restrictions

as envisaged by Section 17 of the Municipal Finance Management Act (Act 56 of 2003) for the Stellenbosch Municipality are available for inspection, public representations, inputs and comments on the municipality’s website (www.stellenbosch.gov.za) and in hard copy format at the following venues:

 • Municipal Office, Plein Street, Stellenbosch
 • Municipal Office, Hugenote Way, Franschhoek
 • Municipal Office, Hoofweg, Pniel
 • Ward Offices
 • Library, Plein Street, Stellenbosch
 • Library, Sonnebloem Street, Idas Valley, Stellenbosch
 • Library, Long Street, Cloetesville, Stellenbosch
 • Library, Masithandane Street, Kayamandi, Stellenbosch
 • Library, Hoofweg, Pniel &
 • Library, Reservoir Street-West, Franschhoek

Comments must be in writing and addressed to the Municipal Manager, PO Box 17, Stellenbosch, 7599, clearly stating “Comments: Revised 2017/18 Water Tariffs Persons wishing to comment on the Revised Water Tariff documentation but who cannot write will be assisted during office hours at the Budget Office on the First Floor, Municipal Complex Neethlinghuis), Plein Street, Stellenbosch (021 808 8512), to write down his/her comment.

 

For further information, kindly contact the Budget Office at 021 808 8512 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Closing date for comments is 16 June 2017 at 16h00.

 

Geraldine Mettler Municipal Manager

Notice 22/2017

 

IMEDIUM TERM REVENUE NE-EXPENDITURE FRAMEWORK (BUDGET) ka2017/2018

IINTEGRATED DEVELOPMENT PLAN ka2017 - 2022

 

Nasi isaziso (ngokwemigaqo yeCandelo lama-21 kunye nelama-25 likaRhulumente waseKhaya: uMthetho weeNkqubo zikaMasipala, uMthetho Nombolo 32 ka-2000) seSicwangciso Sophuhliso oLuqhagamsheleneyo noluhlaziyiweyo, noHlahlo-lwabiwo mali, iiRhafu zezakhiwo, iTarrifs kwakunye Nolutsha Noluhlaziyiweyo uHlahlo-lwabiwo mali nemigaqo-nkqubo ka2017/2018 ngokugunyaziswa sisahlulo se17 soMthetho wokulawula iiMali zikaMasipala (Acts 56 of 2003) sokuba ithe yaphunyezwa liBhunga ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kuCanzibe kulonyaka ka2017 ngokwemigqaliselo yemiqathango engqamene noko. Isicwangciso esimbaxa esihlangeneyo sikaMasipala kunye nohlahlo-lwabiwo mali lithe lavuleleka eluntwini ngokwemiqathango yokubhengeza inkqubo elandelwayo.Lomqulu uphunyeziweyo uyafumaneka kwiwebsite (www.stellenbosch.gov.za) nakwezindawo zilandelayo:

 • Municipal Office, Plein Street, Stellenbosch
 • Municipal Office, Hugenote Way, Franschhoek
 • Municipal Office, Main Road, Pniel
 • Ward offices
 • Library, Plein Street, Stellenbosch
 • Library, Sonnebloem Street, Idas Valley, Stellenbosch
 • Library, Long Street, Cloetesville, Stellenbosch
 • Library, Masithandane Street, Kayamandi, Stellenbosch
 • Library, Main Road, Pniel
 • Library, Reservoir Street West, Franschhoek

 

ISIBHENGEZO SERHAFU YEZAKHIWO KANYAKA-MALI KA2017/2018

 

Nasi isibhengezo esikhutshwa phantsi kwemiqathango yesahlulo 14(1) no 14(2) kwakunye no22(1) soMthetho kaMasipala ongeRhafu zezakhiwo (No6 of 2004) (MPRA) wokuba irhafu yezakhiwo elandelayo ithe yaphunyezwa liBhunga likaMasipala waseStellenbosch kwiNtlanganiso yeBhunga ebibanjwe ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kuCanzibe ka2017:

Irhafu yezakhiwo

Uhlobo lwendlu

iRhafu ngendlu

Eyokuhlala

R0.004512

Eyokusebenzela

R0.009926

 

Amashishini

R0.009926

Ezolimo

R0.001128

Ezezimbiwa

R0.009926

Ezosetyenziswa luluntu

R0.009926

Ezoluntu

R0.001128

Ezilulutho ebantwini

R0.001128

Ezembali

R0.009926

Ezingahlalwamntu

R0.009024

Ezinye ezingahlalwayo (zibe zingezizo ezoluntu okanye ulimo)

R0.018048

Ezisetyenziselwa iinjongo ezininzi

Irhafu

Izithili ezihlelwe ngokukhethekileyo

(Ungazifumana kwipolisi ethetha ngazo)

Irhafu eyongezelelweyo ngokulungiselela izithili ezihlelwe ngokukhethekileyo ngokuphunyezwa liBhunga likaMasipala zona zirhunyiswa ngokwemiqathango yesahlulo 22(1) yeMPRA

Isithili esihlelwe ngokukhetekileyo

Irhafu

(Idibanisa neVAT)

Jonkershoek

R0.000892

Technopark

R0.001059

Imiqathanga yezaphulelo:

Imiqathango yezaphulelo ichazwa gabalala kumqolo 8 wePolisi yeRhafu ephunyeziweyo kaMasipalaRelief. Ithi ke ibandakanye oku kugqalisiweyo kulemiqathango yezaphulelo ingezantsi:

 

1.          Izaphulelo   nomvuzo   ohlangeneyo   wosapho   lonke   othi   unikeze      umhlali nabakhubazekileyo igunya lokuhlomla kwizaphulelo

 

Umvuzo wenyanga wosapho loonke

% Isaphulelo

Ukuya ku                                    R 8 000

100%

Ukusuka       R 8 001        ukuya R 10 000

75%

Ukusuka       R 10 001       ukuya R 12 000

50%

Ukusuka       R12 001        ukuya R 15 000

25%

 

2. Amaxabiso ezindlu asetyenziswayo nguMasipala ukunika izaphulelo

Kwizindlu ezikwisigaba sesaphulelo, kukuya kwindlu exabisa R200 000, oko kwenziwa yiR15000 ngokomqathango wesahlulo 17(1)(h) weMPRA ne R185 000 wesiphungulo esinikezwe ngokomqolo we8.2.1 (ii) we Polisi ephunyeziweyo yeRhafu yezindlu kaMasipala. Umqolo 8.2.1 (ii) ungqamene kuphela nezakhiwo ezikwixabiso elide liyokutsho kuR5 000 000.

 

3. Isaphulelo esikhethekileyo saseStellenbosch

Isaphulelo sika20% singa nikezwa ngokomqolo u8.6 wePolisi yeRhafu yezakhiwo ephunyeziweyo kaMasipala.

G Mettler

Obambeleyo uMphathi Masipala

 

 

 

 

 

2