Stellenbosch Municipality

Vanweë die uitsonderlike hitte gedurende hierdie tyd van die jaar word daar ‘n hoë druk op die beskikbaarheid van water in Franschhoek ervaar.

Alhoewel water beskikbaar behoort te wees, sal swak toevoer in sekere gebiede ondervind word. Beskikbaarheid mag dus beperk wees by tye.

U word weereens herinner dat aangehegte waterbesparingsmaatreëls steeds van toepassing is in die hele gebied. Dit is dus noodsaaklik dat die gemeenskap die waterbesparingsmaatreëls toepas.

Versuim om gehoor te gee aan die versoek om water te bespaar, sal die Munisipaliteit noodsaak om ‘n algehele verbod op enige vorm van besproeiing in te stel.

U word derhalwe vriendelik versoek om alle besproeiing en natlei van tuine tot ‘n absolute minimum te beperk en streng by die aangehegte maatreëls te hou.

Vir enige navrae skakel asseblief 021 808 8209.

U word byvoorbaat bedank vir u samewerking

WATERBESPARINGSMAATREëLS

1. Die gebruik van drinkbare water, soos deur die Raad versprei, vir die natlei van tuine, grasperke, parke en openbare areas word soos volg beperk:

Tuine ensovoorts mag al om die ander dag tussen 05:00 – 10:00 en tussen 16:00 en 22:00 natgelei word.

• Tuine by huise met onewe straatnommers mag op onewe kalenderdae natgelei word.

• Tuine by huise met ewe straatnommers mag op ewe kalenderdae natgelei word.

• Geen tuin mag op twee agtereenvolgende dae natgelei word nie

2. Die gebruik van drinkbare water, soos deur die Raad versprei, vir die natlei van tuine, grasperke, parke en openbare areas is tussen 10:00 en 16:00 en 22:00 en 05:00 verbode.

3. Die gebruik van spuitslange wat direk of indirek aan die Raad se verspreidingstelsel gekoppel is, is verbode vir die was of afspoel van motorvoertuie, motorfietse of motorbote, los of vaste strukture, paadjies, sypaadjies en geplaveide areas (ongeag die aard van die material wat vir die plavei van sodanige areas gebruik is).

4. Alle urinale wat outomaties spoel, moet afgeskakel word in alle geboue wanneer sodanige geboue gewoonlik deur die publiek en/of personeel buiten skoonmakers ontruim word. U aandag word ook op Buitengewone Provinsiale Koerant Nommer 5014 (1996) gevestig, wat die gebruik van urinale wat outomaties spoel, verbied.

5. Die beperkings waarna in paragrawe 1, 2 en 3 verwys word, sal nie van toepassing wees:

a) Op die natlei van plante in kwekerye wat as sakeondernemings bedryf word, kwekerye wat deur die Raad of Staat besit word, versamelings wat vir navorsingdoeleindes onderhou word, duinrehabilitasieprojekte, krieketvelde, rolbalvelde, gholfsetperke, kunsgras-velde en belangrike sportstadions nie. Boorgate moet sover moontlik gebruik word;

b) Op die was van sekere geplaveide areas by abattoirs, persele wat vir die verwerking van kos gebruik word, en op motorskoonmaakdienste nie;

c) Waar spesiale vrystellings skriftelik deur die Munisipaliteit Stellenbosch toegestaan is nie; en

d) Waar ander bronne van ondrinkbare water gebruik word en ‘n kennisgewing wat die bron aandui, bv “Boorgatwater word gebruik”, in ‘n posisie opgerig is wat duidelik van ‘n openbare deurgang sigbaar is nie.

The executive Mayor, Conrad Sidego will attend the opening of the Hope through Action Centre in Groendal, Franschhoek on the 15th of January 2015. This centre has made the dream of changing lives and bringing hope for disadvantaged youth a reality through the construction of this new indoor community sport centre.

The centre will include a synthetic multi-sport pitch, training rooms and spectator seating. Various sports will be accommodated at the centre such as netball, cricket, volleyball and soccer. A similar centre is also operated in Mbekweni Paarl.

The centre was funded by Hope Through Action, a charity in SA and the UK which assists disadvantaged youth to develop life skills such as through sport.

Contact Phil Bland for further information

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.hopethroughaction.com

The mayor of Stellenbosch Municipality, Conrad Sidego, congratulates all matriculants on the results and wish them well for the future.

NOTICE 24/2014 REFUSE REMOVAL SCHEDULE FOR FESTIVE PERIOD 2014

Please be informed that the normal municipal refuse collection service will not be delivered on 25th December 2014 & 01st January 2016.

The areas affected will be serviced on Saturday 27th December 2014 & 3th January 2016 respectively.

Residents are kindly requested to not place refuse out for collection on the relevant dates, but that it rather be placed for collection on the alternate dates as indicated above.

Normal waste collection will take place on all other days, including public holidays of 16 December & 26 December 2014.

We thank you for your cooperation and patience.

KENNISGEWING 24/2014 VULLISVERWYDERINGSDIENS TYDENS DIE FEESTYD 2014

Neem assblief kennis dat daar geen normale vullisverwyderingsdiens op 25 Desember 2014 en 1 Januarie 2016 gelewer sal word nie.

Die geaffekteerde areas sal ‘n vullisverwyderingsdiens op onderskeidelik Saterdag, 27 Desember 2014 en Saterdag, 3 Januarie 2016 ontvang.

U word vriendelik versoek om geen vullis op op die betrokke datums uit te plaas nie, maar wel op die alternatiewe datums soos hierbo aangedui.

‘n Normale vullisverwyderingsdiens sal wel op die publieke vakansiedae van 16 en 26 Desember 2014 gelewer word.

U word byvoorbaat bedank vir u samewerking en geduld.

A Fire broke out on 17 December 2014 at 15:05 in Khayamandi, Stellenbosch. 8 Fire trucks were deployed; 5 from Stellenbosch Municipality; 2 from the Cape Winelands District Municipality and 1 from Drakenstein Municipality. 25 Fire officials were deployed to fight the fire containing it by 21:25 pm. It is estimated that +/-150 informal shacks have been detroyed but this is currently being verified. It is further estimated that the fire affected 500 people.

A Joint Operational Centre (JOC) oversees the Stellenbosch Municipality’s team that works with this disaster which includes representatives from the directorates Law Enforcement; Housing; Fire & Disaster and Community Services. Those affected by the fire can contact Lucinda Siegels on 082 050 4834 who is present at the disaster site with other disaster management officials. They can be recognised by their bright neon overjackets.

Immediate assistance includes the provision of food, clothing, blankets and baby food packs Temporary shelter was provided last night in the Legacy Centre & Stronghold halls in Khayamandi.

The cleaning of the area has already started. The electricity was disconnected yesterday and will be connected once the verification process of people affected in the fire has been done and the area has been declared 100% safe. The verification process of people affected was started this morning at 10:00 for the issuing of fire kits (building materials) and the roll-out of additional social services.

The Housing Director of the Stellenbosch Municipality, Mr Tabiso Mfeya is overseeing the re-building process which will only start once the verification of victims have been finalised today. The Acting Mayor of Stellenbosch Municipality, Mrs Valerie Fernandez is playing a facilitation role with SASSA and the Departments of Social Development and Home Affairs in relation for the SASSA grant pay-outs.

The site is being secured by the Stellenbosch Municipality’s Law Enforcement department as well as two additional private security companies and this will be done over the next 7 days. Additional planning today will be done by the directorates of Housing and Planning at the Stellenbosch Municipality to re-look at the fire road access plans which in future will also serve as a natural firewall. The municipal manager, Christa Liebenberg is co-ordinating all directorates in Stellenbosch Municipality with regard to the disaster and also to conduct the forward planning activities.

Mayor Sidego also would like to encourage but also thank all the disaster management officials and teams that are involved in this disaster management assistance for residents of Khayamandi.

2