Stellenbosch Municipality

Dames en Here

Goeie middag, good afternoon, molweni, as-salaam alaikum.

Dit is vir my ‘n wonderlike voorreg om vanmiddag hier te kan staan en die opening van Aarbeifees te behartig. Dit is so lekker om in Jamestown te wees vir die geleentheid. Hierdie fees verteenwoordig werklik die hart en geskiedenis van Jamestown. Aarbeie staan bekend as die juwele en gelukbrinngers van Jamestown, en dit is glad nie moeilik om te sien hoekom dit so genoem word, as ek om my kyk nie. Jamestown is soos ‘n wegsteek geheim hier tussen die berge en dit is lekker om hierdie pragtige dorpie te kan deel met besoekers van heinde en verre.

Hierdie wonderlike geleentheid wys regtig die “Magic”van Jamestown en sy mense. Die fees maak ook ‘n belangrike bydrae tot toerisme vir die groter Stellenbosch area. Dit is ‘n gemeenskapsprojek en ons is baie dankbaar vir die ondersteuning van Checkers en die samewerking van die Weber Toerismenetwerk en Stellenbosch 360, om hierdie gemeenskapsinisiatief te dryf en te ondersteun. Julle wys dat wanneer besigheid saam met gemeenskappe werk, wonderlike dinge kan gebeur.

Die fees bied werklik iets vir almal en ek wil al die besoekers aanmoedig om die meeste te maak van die naweek en deel te neem aan al die aktiwiteite. Doen moeite om die uitstallings van gemeenskapserfenis te besoek en ondersteun die plaaslike kunstenaars wat deel neem aan die fees. Ek wil al die besoekers aanmoedig, verdiep julle self in alles wat Jamestown u bied, dit is werklik uniek.

Baie Welkom in Jamestown en baie welkom binne Stellenbosch. Geniet die fees, maak seker u koop en geniet hope van hierdie lekker rooi vruggies en ek weet, ons sal u weer volgende jaar hier sien!

Dankie

Laai af - Wykskomitee Nominasievorm of vorms per wyk - http://www.stellenbosch.gov.za/documents/ward-boundaries?limit=20&limitstart=0

Download - Ward Committee Nomination Form or forms per ward - http://www.stellenbosch.gov.za/documents/ward-boundaries?limit=20&limitstart=0

Download - Ward Committee Nomination Form (isiXhosa) or forms per ward http://www.stellenbosch.gov.za/documents/ward-boundaries?limit=20&limitstart=0

 

STIGTING VAN WYKSKOMITEES EN UITNODIGING VIR NOMINASIES:

 

Na aanleiding van die suksesvolle plaaslike verkiesings Stellenbosch Munisipaliteit van voorneme is om wykskomitees te vestig in al 22 wyke soos bepaal deur Artikel 72, 73, 74 en 75 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture Wet, 117 van 1998.

Die doel van ‘n wykskomitee is om deelnemende demokrasie in plaaslike regering te bevorder:

‘n Wykskomitee -

 • is ‘n raadgewende liggaam sonder uitvoerende magte
 • is onafhanklik
 • is ‘n verteenwoordigende struktuur van die wyk; en
 • is onpartydig en voer sy funksie uit sonder vrees, guns of vooroordeel

Kriteria vir verkiesing:

Om as ‘n lid van ‘n wykskomitee verkies te word, moet ‘n persoon –

 • ‘n geregistreede kieser in die betrokke wyk wees;
 • nie ‘n Raadslid van Stellenbosch munisipaliteit wees nie;
 • nie ‘n werker in diens van die munisipaliteit wees nie;
 • moet nie vir meer as drie maande vanaf datum van nominasie agterstallig wees aan die munisipaliteit ten opsigte van belasting en dienste nie;
 • moet nie iemand wees wat na Februarie 1997 skuldig bevind is aan ‘n oortreding en gevolglik gevonnis is vir ‘n periode van nie minder as twaalf maande sonder die opsie van ‘n boete nie; of
 • moet nie iemand wees wat deur ‘n geskikte hof tot ‘n persoon met ongesonde verstand verklaar is nie.

Elke wykskomittee moet oor ‘n maksimum van tien lede beskik wat die gemeenskap verteenwoordig.

Hoe om ‘n persoon te nomineer om te dien op ‘n wykskomitee:

 • Nominasies kan sektor en / of geografies gedoen word.

 • Nominasievorms sal beskikbaar wees op die Stellenbosch Munisipaliteit webwerf, www.stellenbosch.gov.za, by biblioteke, wykskantore, GOP Kantore, 2de Vloer, Ecclesia Gebou,

 • Voltooide en getekende vorms moet teen 12h00 ingehandig word in ‘n verseëlde koevert voor of op Donderdag, 22 Desember 2016 by die volgende punte:

 1. Wykskantoor, Stiebeulstraat. Groendal, Franschhoek
 2. Wykskantoor, Pins Afrika Avenue, Wemmershoek
 3. Wykskantoor, Hoofstraat, Pniel Munisipale kantore
 4. Wykskantoor, Idas Vallei Sportgronde, Bloekom Avenue, Idas Vallei
 5. Wykskantoor, Idas Valley Biblioteek, Ou Helshoogte Pad, Idas Valley
 6. Langstraat, oorkant Aan Het Pad Kliniek, Cloetesville
 7. GOP/ PMS Kantoor, 2de Vloer, Ecclesia Gebou, Pleinstraat, Stellenbosch
 8. Wykskantoor, Khayamandi Korridor, George Blake Ave, Stellenbosch
 9. Wykskantoor, Klapmuts Sportgronde, Adamstraat, Klapmuts
 10. Wykskantoor, Vlottenburg Primêre Skool, Vlottenburg Road
 11. Wykskantoor, Pajero Avenue, Jamestown

WYKSKOMITEE STIGTING: VERKIESING VERGADERING SKEDULE

 

WYK/E PLEK DATUM & TYD VERVOER PLAN
12 – Rdl. N Mananga - Gugushe

Kayamandi Korridor

Ma. 16 Jan 2017

19:00

6 – Rdl. NE Mcombring St. Idas Primêre Skool

Di.   17 Jan 2017

19:00

Plaas areas 18h15
10 – Rdl. R Du Toit

Stellenbosch Town Hall

Di. 17 Jan 2017

19:00

La Colline (AF Louw Skool) 18:20
Lavanda Flats 18:40

9 – Rdl. MB De Wet

Stellenbosch Town Hall

Wo. 18 Jan 2017 19:00
15 – Rdl. N Sinkinya Kayamandi Korridor Wo. 18 Jan 2017 19:00

5 – Rdl. DD Joubert

Bruckner Primêre Skool

Do. 19 Jan 2017

19:00

Jonkershoek 18h20
Hydro & Plase 18h20
4 – Rdl. MC Johnson

Pniel Banquet Saal

Do. 19 Jan 2017

19:00

Kylemore Gemeenskapsaal 18h30
Swartstraat 18h30

16 – Rdl. E Vermeulen

Eike Saal

(Cloetesville)

Di. 24 Jan 2017

19:00

Noble Park 18h30
Munisipale Woonstelle 18h40

17 – Rdl. PW Biscombe

Cloetesville Wykskantoor Saal

Di. 24 Jan 2017

19:00

18 – Rdl. E Fredericks

Klapmuts Primêre Skool

Do. 26 Jan 2017

19:00

De Klapmuts Plase 18h20

19 – Rdl. JK Hendriks

Bottlary Tennis Klub

Do. 26 Jan 2017

19:00

De Novo Saal 18h20
Elsenburg Skool 18h20
Bottelary Plase 18h20

21 – Rdl. FJ Badenhorst

Webergedenk Primêre Skool

Ma. 30 Jan 2017

19:00

11 – Rdl. JP Serdyn

Huis Horizon

Ma. 30 Jan 2017

19:00

Devonvallei Plase 18h30

1 – Rdl. AR Frazenburg

Groendal Gemeenskapsaal

Di. 31 Jan 2017

19:00

Bo-Hoek Plase 18h20

2 – Rdl. WC Petersen

La Motte Gemeenskapsaal

Di. 31 Jan 2017

19:00

Groendal Saal 18h30
Mooiwater Gebou 18h30

14 – Rdl. P Sitshoti

Kayamandi Korridor

Wo. 1 Feb 2017

19:00

20 – Rdl. A Crombie

Methodist Kerk Saal

(Vlottenburg)

Wo. 1 Feb 2017

19:00

Methodist Kerk Raithby 18h30
Lynedoch 18h30

7 – Rdl. AJN Hanekom

Voortrekker Saal

Do. 2 Feb 2017

19:00

3 – Rdl. C Manuel

Wemmershoek Gemeenskapsaal

Do. 2 Feb 2017

19:00

Klip Kerk-   Lanquedoc 18h20
Meerlust Saal 18h20

8 – Rdl. Q Smit

Stellenbosch Town Hall

Di. 7 Feb 2017

19:00

22 – Rdl. E Groenewald

Doornbosch Saal

Di.   7 Feb 2017

19:00

13 – Rdl. FT Bangani - Menziwa Kayamandi Korridor

Wo. 8 Feb 2017

19:00

ESTABLISHMENT OF WARD COMMITTEES AND INVITATION FOR NOMINATIONS:

 

Following the successful local government elections Stellenbosch Municipality intends to establish Ward committees in all 22 wards as provided for by Sections 72, 73, 74 and 75 of the Local Government Municipal Structures Act, 117 of 1998.

The objective of a Ward Committee is to enhance participatory democracy in local government:

A Ward Committee -

 • is an advisory body without any executive powers
 • is independent
 • is a representative structure of the ward; and
 • is impartial and performs its functions without fear, favor or prejudice

 

Election criteria

To be elected as a member of a ward committee, a person –

 • must be a registered voter in the ward concerned;

 • may not be a member of the Stellenbosch Town Council;

 • may not work for the Stellenbosch Municipality;

 • may not be in arrears to the Municipality for rates and services charges for a period of more than three months since the date of the nomination

 • may not be someone who, after February 1997, have been convicted of an

 • offence and sentenced to imprisonment without the option of a fine for a period of not less than twelve months; or

 • may not be someone of unsound mind who have been declared so by a competent court.

Each ward committee should consist of a maximum of ten members representing the community.

How to nominate a person to serve on a Ward Committee:

 • Nominations could be done sectoral and/ or geographical.
 • Nomination forms will be available on the Stellenbosch Municipality website, www.stellenbosch.gov.za, at libraries, ward offices, and 2nd Floor, Ecclesia Building, Plein Street, Stellenbosch (IDP Office).
 • Completed and signed forms must be submitted by 12:00 in a sealed envelope on or before Thursday, 22 December 2016 at the following venues:

 1. Ward Office, Stiebeul Street. Groendal, Franschhoek
 2. Ward Office, Pins Afrika Avenue, Wemmershoek
 3. Ward Office, Main Street, Pniel Municipal Offices
 4. Ward Office, Idas Valley Sportsgrounds, Bloekom Avenue, Idas Valley
 5. Ward Office, Idas Valley Library, Ou Helshoogte Road, Idas Valley
 6. Lang Street, opposite Aan Het Pad Clinic. Cloetesville
 7. IDP/ PMS Office, 2nd Floor, Ecclesia Building, Plein Street, Stellenbosch
 8. Ward Office, Khayamandi Corridor, George Blake Ave, Stellenbosch
 9. Ward Office, Klapmuts Sport Ground, Adams Street, Klapmuts
 10. Ward Office, Vlottenburg Primary School, Vlottenburg Road
 11. Ward Office, Pajero Avenue, Jamestown

 

WARD COMMITTEE ESTABLISHMENT: ELECTIONS MEETING SCHEDULE

 

WARDS VENUE DATE & TIME TRANSPORT PLAN
12 – Cllr N Mananga - Gugushe

Kayamandi Corridor

Mon, 16 Jan 2017

19:00

6 – Cllr NE Mcombring St. Idas Primary School

Tues,   17 Jan 2017

19:00

Farm Areas 18h15
10 – Cllr R Du Toit

Stellenbosch Town Hall

Tues,   17 Jan 2017

19:00

La Colline (AF Louw School) 18:20
Lavanda Flats 18:40

9 – Cllr MB De Wet

Stellenbosch Town Hall

Wed, 18 Jan 2017 19:00
15 – Cllr N Sinkinya Kayamandi Corridor Wed, 18 Jan 2017 19:00

5 – Cllr DD Joubert

Bruckner Primary School

Thurs, 19 Jan 2017

19:00

Jonkershoek 18h20
Hydro and Farms 18h20
4 – Cllr MC Johnson

Pniel Banquet Hall

Thurs, 19 Jan 2017

19:00

Kylemore Community hall 18h30
Swart Street 18h30

16 – Cllr E Vermeulen

Eike Hall

(Cloetesville)

Tues, 24 Jan 2017

19:00

Noble Park 18h30
Municipal Flats 18h40

17 – Cllr PW Biscombe

Cloetesville Ward Office Hall

Tues, 24 Jan 2017

19:00

18 – Cllr E Fredericks

Klapmuts Primary School

Thurs, 26 Jan 2017

19:00

De Klapmuts Farms 18h20

19 – Cllr JK Hendriks

Bottlary Tennis Club

Thurs, 26 Jan 2017

19:00

De Novo Hall 18h20
Elsenburg School 18h20
Bottelary Farms 18h20

21 – Cllr FJ Badenhorst

Webergedenk Primary School

Mon, 30 Jan 2017

19:00

11 – Cllr JP Serdyn

Huis Horizon

Mon, 30 Jan 2017

19:00

Devonvalley Farms 18h30

1 – Cllr AR Frazenburg

Groendal Community Hall

Tues, 31 Jan 2017

19:00

Bo-Hoek Farms 18h20

2 – Cllr WC Petersen

La Motte Community Hall

Tues, 31 Jan 2017

19:00

Groendal Hall 18h30
Mooiwater Building 18h30

14 – Cllr P Sitshoti

Kayamandi Corridor

Wed, 1 Feb 2017

19:00

20 – Cllr A Crombie

Methodist Church Hall

(Vlottenburg)

Wed, 1 Feb 2017

19:00

Methodist Church Raithby 18h30
Lynedoch 18h30

7 – Cllr AJN Hanekom

Voortrekker Hall

Thurs, 2 Feb 2017

19:00

3 – Cllr C Manuel

Wemmershoek Community Hall

Thurs, 2 Feb 2017

19:00

Klip Church - Lanquedoc 18h20
Meerlust Hall 18h20

8 – Cllr Q Smit

Stellenbosch Town Hall

Tues,   7 Feb 2017

19:00

22 – Cllr E Groenewald

Doornbosch Hall

Tues,   7 Feb 2017

19:00

13 – Cllr FT Bangani - Menziwa Kayamandi Corridor

Wed, 8 Feb 2017

19:00

Goeie middag, good afternoon, molweni, as-salaam alaikum.

Met Oktober amper verby, lê net November tussen ons en die einde van 2016. Met die plaaslike regeringsverkiesings wat so laat plaas gevind het, het ons termyn met die spreekwoordelike “bang” begin en ek is bly om te sê ons kan reeds ‘n positiewe verskil sien in die uitvoer van ons pligte.

An important new forum is the Mayor Meets Business initiative. The first meeting for this initiative is taking place on Thursday, 27 October. The purpose of this initiative is to create and build strong relationships with business, to ensure mutual cooperation. This will create economic opportunities that will benefit the broader community and the region. This forum will create the opportunity for us to engage with business representatives from the greater Stellenbosch area, so that we can discuss opportunities as well as address obstacles to growth and opportunity. It is important to have the input of business on issues and the environment that directly affects them. Their inputs are extremely valuable in creating a favourable economic climate.

Ek het ook die Swart Besigheidsforum ontmoet as deel van my plan vir nouer samewerking tussen die plaaslike regering en besigheid. Hierdie besigheidsforum verteenwoordig baie klein en mikro besighede wat deel uitmaak van die informele sektor in Stellenbosch. Hierdie klein en mikro besighede, wat ook bekend staan as SMME’s, maak ‘n geweldige groot bydrae tot die informele ekonomie. In 2013, het die Afrika Ontwikkelingsbank gevind dat ongeveer 55% van Sub-Saraha Afrika se BBP vanaf die informele sektor af kom en dit dan deur middel van SMME’s. Mense wat in hierdie areas werksaam is, verteenwoordig ook dikwels van die mees kwesbare groepe in ons samelewing naamlik vrouens en kinders. Daarom is internaksie en samewerking met die besigheidskomponent van ons dorpe, uiters belangrik.

Ek sal deurlopend terugvoer bied oor hierdie interaksies om seker te maak die gemeenskap weet watter vordering ons maak.

During October Stellenbosch Municipality hosted the International Disaster Risk Reduction Day at Klapmuts. The theme for this year is Live to Tell. The focus is to reduce the number of fatalities during any disaster by being better prepared to prevent and/or manage disasters that occur. By preparing for every eventuality and educating the public we can prevent loss of life during times of disasters. It is important for all role-players and stakeholders to actively participate in disaster prevention and management. As a municipality, we perform exceptionally well in times of disaster, doing everything possible to minimise the loss of property and lives. With another dry season starting, we again face the risk of fires. I urge all our residents to act responsibly at all times.

Moenie sigaretstompies by motorruite uitgooi nie. Moenie rommel strooi nie; wees versigtig wanneer u vuurmaak om kos voor te berei, veral in winderige toestande. Maak seker dat alle kole goed geblus word wanneer jy klaar is. Dit is klein goedjies wat ‘n lewe kan spaar. Baie dankie aan ons toegewyde rampbestuurspanne op provinsiale en distriksvlak. Ons eie Wetstoepassings- en Brandweerdienste lewer ook uiters waardevolle bydraes tydens enige rampe. Sterkte vir die nuwe brandseisoen wat voorlê. Onthou Rampbestuur is ons almal se verantwoordelikheid!

Met die oog op die ontwikkeling en vooruitgang van ons Dorpe sowel as ons industrië het die Burgemeesterskomitee, Maandag, vergader met Alan Winde, die Wes-Kaapse Minister vir Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme asook Landbou. Die gesprek het gefokus op geleenthede vir besigheid, toerisme en landbou en watter samewerkingsgeleenthede daar is met ander rolspelers in die privaat sowel as openbare sektor. Ek moet sê, die vergadering het interresante moontlikhede opgelewer en ek is baie opgewonde om hierdie moontlikhede te begin verken. Ek sal u beslis op hoogte hou wanneer ons hierdie moontlikhede in realiteite begin omskep. Wees verseker, daar lê opwindende tye voor wat ‘n baie positiewe uitwerking op die gemeenskap sal hê.

In our efforts to create a healthier society, I would like to remind you that November is also Movember! Movember is an international initiative to raise awareness about men’s health, especially cancers affecting men. Men’s health is an issue that is not talked about enough because it creates the perception of weakness. The Movember Campaign aims to change this negative stereotype and to get people talking about men’s health and how it affects the greater society. To show you support for men’s health, men are encouraged to grow a moustache for November. Spread the message by posting a picture with your moustache on social media, and have a look at the Movember South Africa website on how you can give support to this cause.

Soos julle sou agterkom, is ons aan die begin van die somer. Hierdie somer sal egter ook ‘n uitdaging wees vir ons as regering. Die winterseisoen het nie genoeg reen gebring nie en alhoewel ons damvlakke gestyg het gedurende die reenseisoen, is die vlakke reeds laer as wat dit dieselfde tyd verlede jaar was. Die stad Kaapstad besluit vandag tydens hul raadsvergadering oor die implementering van vlak 3 waterbeperkings. Indien hulle vlak 3 beperkings implementer sal dit ons ook raak en sal ons as Raad ook die besluit in die gesig staar binne die volgende maand of wat. Inwoners word gemaan om asseblief spaarsamig met water te werk en hulle te bepaal by waterbeperkings. Die situasie word in ‘n ernstige lig beskou en indien ons nie die nodige beperkings kan bewerkstellig nie, sal dit nodig wees om strenger alternatiewe te oorweeg. Gaan die ekstra myl en spaar asseblief water.

We take our obligations to protect the environment very seriously! That is why I am so pleased to share with you that Stellenbosch Municipality won the award for innovation at the recently held provincial Greenest Municipality Award. We received this award specifically for our Green Filter Project; the Adopt a River project which focuses on river stewardship; the Free 2 Grow project that looks at food security; and our collaboration with Global Carbon Exchange for the pilot of the installation of the bio-digester at Spier. Stellenbosch also received recognition as the municipality that made the greatest improvement in green leadership, compliance, institutional arrangements and public participation. Congratulations and thank you to the officials who made this possible. Please, keep up the wonderful work. It makes a difference in the legacy we leave our children.

‘n Laaste woord van gelukwense gaan ook aan die uitvoerende Onder-Burgemeester, Nyaniso Jindela, wat verkies is as ‘n lid van die nasionale uitvoerende komitee van SALGA, asook die Speaker, Donovan Joubert wat verkies is tot lid van die provinsiale uitvoerende komitee van SALGA. Dis wonderlik om te weet ons belange word goed verteenwoord.

Baie dankie, thank you, enkosi khakulu. 

Despite the challenging economic climate, the Western Cape as a region still experiences positive economic growth. Outside of the City of Cape Town, the Stellenbosch municipal region is one of the most important economies for the province. This area has been well established as a wine and tourism hotspot at a local and international level, but in recent years, there has also been a significant diversification in the local economy. This has resulted in a positive economic outlook for the area and a promise of more economic opportunities for our residents.

To create a successful economy it is of critical importance that local government and business work closely together. With that in mind, I recently launched the Mayor meets Business Forum. In order to form a well-rounded and inclusive plan to enhance the economic opportunities for all the residents of the greater Stellenbosch area, cooperation and input from the business sector is key in being successful. As the Mayor, I cannot make decisions affecting your livelihoods without your inputs. It is an essential part of participatory governance.

As local government, it is not the mandate of the Municipality to create and give people jobs or to create new businesses. What we have to focus on is creating the most positive economic environment that makes it attractive for business to function here as well as for new business to come in and settle here. It is important that during this term in office, we apply our resources to build and install the necessary infrastructure to create the opportunity and environment that will make it attractive for business to settle here.

The first interaction of this forum helped us to obtain input from stakeholders for every industry in Stellenbosch. The meeting was well attended by major business stakeholders from agriculture, tourism and technology as well as the informal, micro small medium and macro business sectors. Expectations of the forum and representation were discussed. The next step for the municipality is to provide feedback to all the stakeholders and to decide on the format this forum will take. I am very excited about the positive feedback I have received since the first forum meeting. It demonstrates the need and the willingness of business to participate and form meaningful partnerships with the local government to build a successful economy in Stellenbosch.

The municipality (SWM) commissioned the design and building of tricycles to be used for collection of recyclables in the CBD and various suburbs. As it is a new concept and the tricycles will probably be subjected to rigorous use, a pilot project must be run for an undetermined period until all teething problems have been ironed out.

The testing will include inter alia the capability of the tricycle to manoeuvre in traffic, requirements for the safety of the operators, the carrying capacity of the tricycle and its wheels, the braking capability as well as the ease to pedal. Also of importance are the amount of money that can be made by the operators and the times of day that will suit the public.

The tricycle is fitted with a mounted compacting device to crush tins and plastic bottles and weight approximately 75kg’s. A team of two people is required to operate the recyclecycle™ - one in front to steer and pedal and another in the back to push when necessary and hitch a ride (like a sled) on downhills and level ground.

No stipend or fee will be payable to the selected operators, but the successful candidates may sell the recyclables for their own benefit. Applications to participate in the pilot project must reach LED IN Andringa Street 58 offices(opposite Food Lovers Market) before 31st October 2016.

Applicants must comply with the following minimum requirements:

 • Must be healthy and strong enough to work 8 hours per day.

 • Must have undergone the PRASA training.

 • Must have a permanent address in Stellenbosch

 • Must be willing to report twice on a daily basis to the LED offices.

Written applications under the heading: “Application to participate in a recycling pilot project” of not more than 300 words must be hand delivered together with an Identification document and proof of PRASA training and to LD van Vuuren at the Local Economic Development offices (opposite Food Lovers Market) at 58 Andringa Street where a short interview will be held.

Contact details:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone: 021 808 8197

Mobile: 073 921- 4825

The names of unsuccessful applicants will be kept on a data base for allocation to specific areas at a later date when more recyclecycles™ may become available depending on the success of this pilot project.

Applications will be scored on the following criteria:

1. Ability to manoeuvre and control the tricycle 40
2. Knowledge of recyclable products 30
3. Ability to interact with the public 30