Stellenbosch Municipality

Dien as 'n Wykskomiteelid / Serve as a Ward Committee Member

(http://www.stellenbosch.gov.za/news/latest/393-dien-as-n-wykskomiteelid-serve-as-a-ward-committee-member)

 

VERKIESINGS VAN PERSONE AS WYKSKOMITEELEDE IN TERME VAN BESTAANDE VAKATURES IN GEOGRAFIESE GEBIEDE BINNE BEPAALDE WYKE

Die stigting van wykskomitees binne die Stellenbosch munisipaliteit het plaagevind gedurende Januarie en Februarie 2017 in terme van die geografiese model. Die Raad het op 28 Oktober 2016 besluit dat die geografiese model geïmplementeer sal word. Artikel 73 van die Plaaslike Regering: Strukture wet, 117 van 1998 bepaal dat  wykskomitees uit ‘n maksimum van 10 lede mag bestaan.  ‘n Aansienlike hoeveelheid wyke het tans nIe die volle komplement van 10 lede nie.

Persone word hiermee uitgenooi om lede vanuit die geografiese gebied/e soos aangedui te benoem om die vakante posisies te vul. Slegs geregistreerde kiesers woonagtig in die geografiese gebied waarvoor daar gestem sal word, mag deelneem aan die verkiesing. Hieronder aangedui is die vakante posisies per geografiese area asook ‘n aanduiding - tussen hakies - van hoeveel lede per geografiese gebied verkies moet word:

ELECTION OF PERSONS AS WARD COMMITTEE MEMBERS IN RESPECT OF EXISTING VACANCIES

The establishment of ward committees within this municipality took place during January and February 2017 in terms of the geographical model as resolved by Council on 2016-10-28. Section 73 of the Local Government:  Municipal Structures Act, 117 of 1998 stipulates that ward committees should consist of a maximum of 10 persons.  A significant number of wards currently do not have the full complement of 10 members.

Outlined below are the vacant positions on the various wards per geographical area as well as an indication of the number of vacancies to be filled. Nominations are therefore invited for the vacancies within the indicated geographical areas in the wards. Only registered voters residing within a geographical area will be eligible to vote:

Wyk Geografiese area en aantal vakatures ( ) Geografiese area en aantal vakatures ( ) Geografiese area en aantal vakatures ( ) Geografiese area en aantal vakatures ( ) Geografiese area en aantal vakatures ( ) Lokaal en Datum van verkiesing *
1 Onder Plase (1) Bo-Hoek Plase (1) Akademie Street to Malherbe Street (1) -         -        

Franschhoek Town Hall

09 May 2017

2 Berg River Dam Houses (1) Dennegeur (1) -         -         -        

La Motte Community Hall

17 May 2017

3 Vygie/ Angelier Streets Wemmershoek (1) Leeubekkie/ Prins Afrika/ Skool Streets Wemmershoek (1) -         -         -        

Wemmershoek Community Hall

09 May 2017

4 Riverside/ Pastorie/ Middel/ East End Streets (1) Kloof/ Hill/ Dahlia/ Oak/ Kleigat Streets (1) Arcade/ Santa Rosa/ Starking, Helshoogte Streets (1) Kerk/ Brand/De Wet/ Adams/ Rooi/ Jooste/ Cupido Streets (1) P C Pietersen/ Swart/ Abrahams Streets/ Capolavdro (1)

Pniel Banqueting Hall

16 May 2017

5 Jonkershoek Farms (1) -         -         -         -        

Jonkershoek

15 May 2017

6 Tindall to Luckhoff Street (1) Old Helshoogte, Botmanskop,   Speler and Dahlia Streets -         -         -        

Idas Valley Library Hall

09 May 2017

7 Universiteitsoord (2) -         -         -         -        

Council Chamber

15 May 2017

8 Merriman/ Marais/ Hofmeyer/ Bosman (2) Hofmeyer/ Marais/ Bosman/ Van Riebeeck (2) Victoria/ Neethling/ Bosman/ Van Riebeeck (1) Van Riebeeck/ Die Laan/ Neethling/ Eerste River (1) Van Riebeeck/ Coetzenburg Rd/ Coetzenburg Sportvelde (1)

Council Chamber

09 May 2017

9 Geographical Area (3) -         -         -         -        

Council Chamber

17 May 2017

10 Pick ‘n Pay/ Dennesig (3) -         -         -         -        

Council Chamber

16 May 2017

11 Dennesig (2) Van der Stel (1) -         -         -        

PMU Building

17 May 2017

16 Laetitia Park (“White City”) (2) Slabtown/ Tennantville (1) -         -         -        

Eikestadsaal

10 May 2017

17 Stellitapark (1) Welgevonden (1) Huis Ebenhaezar (1) Rhodestraat Flats (1)

Eikestadsaal

15 May 2017

18 Rozenmeer/ Police Station/ Farms (1) Weltevredepark 2 (1) -         -         -        

Klapmuts Sports Ground

10 May 2017

19 Kromme Rhee (1) Joostenberg Farms (1) Weltevrede /Smartietown (1) -         -        

Kromme Rhee

11 May 2017

20 Vlottenburg (1) Raithby (1) Meerlust (2) Mooiberge (1) Polkadraai (1)

Methodist Hall, Vlottenburg

10 May 2017

21 Paradyskloof/Trumali/ Brandwag aan Rivier (2) Blaauwklippen/ Stellenzicht Farms (1) -         -         -        

Ward Office Jamestown

11 May 2017

22 Bo-Brandwacht, Faber, Kolbe, Mazot, Linnes, Le Seur (1) Dalsig, Constantia, Piet Retief, Welgevallen, Draai, Alphen (1)   Dalsig, Dennerand, Dennesig, Park, Coligny (1) Sering, Olyf, Vlier, Nooitgedacht, Pleunis (1) -

Doornbosch Hall

11 May 2017

22 Vrede Cruse, Jean, Koch, Skool (1) Skadu, Lower, Binnekring, Buitekring (1)


Election criteria

To be elected as a member of a ward committee, a person:

 • must be a registered voter in the ward concerned:
 • may not be a member of the Stellenbosch Town Council;
 • may not be an employee of the Stellenbosch Municipality;
 • may not be in arrears to the municipality in respect of rates and services for more than three months
 • may not be someone who, after February 1997, has been convicted of an offence and sentenced to imprisonment without the option of a fine for a period of not less than twelve months; or
 • may not be someone of unsound mind who has been declared so by a competent court.

How to nominate a person to serve on a Ward Committee:

 • Nominations should be done in terms of the geographical model as indicated above;
 • Nomination forms will accompany this pamphlet. It is also available on the Stellenbosch Municipal website, , at municipal libraries, ward offices, and 2nd Floor, Municipal Building (Office of the Speaker).

Completed and duly signed nomination forms must be submitted in a sealed envelope on or before Wednesday 03 May 2017 by not later than 15:00 at the following venues:

 1. Ward Office, Stiebeul Street. Groendal, Franschhoek.
 2. Ward Office, Prins Afrika Drive, Wemmershoek
 3. Ward Office, Main Street, Pniel Municipal Office
  1. Ward Office, Idas Valley Sports Ground, Bloekom Avenue
  2. Ward Office Idas Valley, Old Helshoogte Road
  3. Ward Offices, Eikestadsaal Complex, Cloetesville
  4. Ward Office, Klapmuts Sport Ground, Klapmuts
  5. Ward Office, Vlottenburg Primary School, Vlottenburg
  6. Ward Office Pajero Avenue, Jamestown
  7. Ward Office PMU Building, Market Street, Stellenbosch

The sealed envelope must be clearly marked on the outside as “NOMINATION WARD COMMITTEE” and the Ward Number and geographical area for which the nomination is made.

Nominations may be e-mailed to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kriteria vir verkiesing

Om as ‘n wykskomiteelid verkies te word; moet ‘n persoon:

 • ‘n geregistreerde kieser wees in die betrokke wyk
 • nie ‘n Raadslid van Stellenbosch Munisipaliteit wees nie;
 • nie ‘n amptenaar in diens van die munisipaliteit wees nie
 • nie agterstallig wees ten opsigte eiendomsbelasting en ander dienste vir meer as drie maande;
 • nie ‘n persoon wees wat na Februarie 1997, skuldig bevind is aan ‘n oortreding en tot gevangenisstraf sonder ‘n boete vir ‘n periode van minder as 12 maande gevonnis is;
 • nie iemand wees wat deur ‘n hof as geestelik versteurd verklaar is nie

Hoe om ‘n persoon te benoem om op ‘n wykskomitee te dien:

 • Nominasies moet gedoen word in terme van die geografiese model en vir die geografiese gebiede soos hierbo aangedui
 • ‘n nominasievorm maak deel uit van hierdie pamflet. Dit is ook beskikbaar op die munisipale webwerf, , by munisipale biblioteke, wykskantore en by 2de Vloer, Munisipale gebou (Kantoor van die Speaker)

Voltooide nominasievorms moet ingehandig word in verselde koevert voor of op Woensdag, 03 Mei 2017 nie later as 15:00 by die volgende plekke:

 1. Wykskantoor, Stiebeuelstraat, Groendal, Franschhoek
 2. Wykskantoor, Prins Afrika Rylaan, Wemmershoek
 3. Wykskantoor, Hoofstraat Pnielkantore
 4. Wykskantoor, Idasvalleisportgronde, Bloekomlaan, Idasvallei
 5. Wykskantoor, Idasvallei Biblioteek, Ou Helshoogteweg
 6. Wykskantoor, Eikestadsaalkompleks, Cloetesville
 7. Wykskantoor, Klapmutssportgronde
 8. Wykskantoor, Vlottenburg Primêre Skool
 9. Wykskantoor, Pajerolaan Jamestown
 10. Wykskantoor, PMU-gebou, Markstraat, Stellenbosch    

Die verseëlde koevert moet duidelik gemerk word op die buitekant as “NOMINASIE WYKSKOMITEE”en die wyksnommer asook die geografiese gebied waarvoor die nominasie gemaak word.

Nominasies mag per e-pos gestuur word aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

AUCTION OF REDUNDANT LOOSE ASSETS & VEHICLES (at least 50 impounded vehicles)

VEILING VAN AFGESKRYFDE & ONBENUTTE BEDRYFSBATES ASOOK VOERTUIE

DATE: 25 APRIL @ 10H00 (Viewing 1 Hour prior to Auction)

PLACE: BELTANA DEPOT – HELSHOOGTE ROAD

 • No Reserve / All Goods “Voetstoots”

 • 4,5% Buyers Commission

 • R1 000 Refundable deposit

 • R1 000 Handling fee on Vehicles

 • Only EFT and Bank guaranteed cheques accepted

 • FICA Documentation required to Register

 • View list of Auction Items and Terms and Conditions on www.ikapagroup.co.za

 • Geen Reserwe Pryse

 • 4,5% Kopers Kommissie

 • R1 000 Terugbetaalbare deposito

 • R1 000 Hanteringsfooi op voertuie

 • Slegs Elektroniese bank oorplasings en Bank gewaarborgde tjeks aanvaar

 • FICA Dokumentasie verlang om te registreer

 • Besigtig lys van goedere wat op veiling geplaas is asook Terme en voorwaardes op www.ikapagroup.co.za

 • CONTACT: JOHAN 082 854 4685

Notice is given in terms of Sections 21 and 42 of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act No 32 of 2000) and Section 22 of the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act No 56 of 2003) that
 
 • The Fourth Generation DraftIntegratedDevelopmentPlan(IDP) 2017/18 – 2021/22,
 • 2017/18 - 2019/2020 Medium Term Revenue and Expenditure Framework (MTREF)
 • Spatial Development Framework
 • Draft Property Taxes
 • Tariffs and
 • Revised Budget and related Polices for 2017/18

 

as envisaged by Section 17 of the Municipal Finance Management Act (Act 56 of 2003) for the Stellenbosch Municipality are available for inspection, public representations , inputs and comments on the municipality’s website (www.stellenbosch.gov.za) and in hard copy format at the following venues:

 

 • Municipal Office, Plein Street,Stellenbosch
 • Municipal Office, Hugenote Way,Franschhoek
 • Municipal Office, Hoofweg, Pniel
 • Ward Offices
 • Library, Plein Street, Stellenbosch
 • Library, Sonnebloem Street, Idas Valley, Stellenbosch
 • Library, Long Street, Cloetesville, Stellenbosch
 • Library, Masithandane Street, Kayamandi, Stellenbosch
 • Library, Hoofweg, Pniel &
 • Library, Reservoir Street-West, Franschhoek

Comments must be in writing and addressed to the Municipal Manager, PO Box 17, Stellenbosch, 7599, clearly stating “Comments: Fourth Generation IDP (2017/18 – 2021/22)” or “Comments: Draft Budget 2017/2018”

 

Persons wishing to comment on the Draft Budget documentation (inclusive of the policies and tariffs/charges) but who cannot write will be assisted during office hours at the Budget Office on the First Floor, Municipal Complex (Neethlinghuis), Plein Street, Stellenbosch (021 808 8512), to write down his/her comment.

 

Persons wishing to comment on the Fourth Generation IDP (2017/18 – 2021/22), but who cannot write will be assisted during office hours at the IDP Office, Second Floor, Ecclesia Complex, 71 Plein Street, and Stellenbosch (021 808 8175), to write down his/her comment.

 

For further information, kindly contact the

 

 

Closing date for comments is 30 April 2017 at 16h00.

 

Geraldine Mettler

Municipal Manager

The Stellenbosch Municipality embarks on its Integrated Development Plan Roadshow during April. This IDP/Budget roadshow is an opportunity for the Municipality to present the Draft IDP and Budget for the 2017/18 Financial Year, which was compiled following an inclusive consultative process in late 2016/early 2017.

The Council approved the Draft IDP and Budget for further comments and inputs from stakeholders and communities. The IDP roadshow provides the community with the opportunity to engage with their councillors and municipal officials on issues affecting the Integrated Development Plan and the Budget. It is very important for all residents to actively take part in this process as it gives them direct input into government projects affecting them.

Upon the conclusion of the IDP process, all comments and inputs received will be considered. Once this process has been completed, I shall table the final budget for the new financial year before 31 May 2017. The new financial year begins on 1 July 2017.

The IDP-programme began on 3 April 2017 and will conclude on 20 April 2017. The meetings will include all the wards within the Stellenbosch Municipality. The IDP office can be contacted for any additional information on 021 808 8175/8060 or by sending an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The schedule for the IDP is available on the Municipality Website (www.stellenbosch.gov.za), providing times and locations for each meeting. It has also been advertised in local papers and communicated via pamphlets.

IDP/BUDGET/SDF CONSULTATIVE SESSIONS: APRIL 2017 (“CLUSTER MEETINGS”)

GOP/BEGROTING/ROR RAADPLEGENDE SESSIES: APRIL 2017 (“CLUSTER VERGADERINGS”)

In accordance with the approved Process Plan, the municipality plans to embark on a Public Participation Process, which entails several community engagements in the form of IDP/Budget/SDF meetings with communities residing in the 22 wards of our jurisdiction. The Stellenbosch Municipality encourages participatory democracy and invites all members of the public to attend our IDP/Budget/SDF Public Meetings. Details of the aforementioned meetings are as follow:

 

Die Munisipaliteit beplan om met ‘n Publieke Deelname Proses af te skop, soos voorsgeskryf deur die goedgekeurde Prosesplan. Dit behels verskeie gemeeskapskonsultasies in die vorm van GOP/Begroting/ROR vergaderings met gemeenskappe wat val binne die 22 wyke binne die jurisduksie. Stellenbosch Munisipaliteit moedig deelnemende demokrasie aan en nooi alle lede van die publiek om die GOP/Begroting/ROR Publieke Vergaderings by te woon. Besonderhede van die voorgenoemde vergaderings, as volg:

 

CLUSTER

WARDS

WYKE

VENUE

PLEK

DATE & TIME

DATUM EN TYD

Transport Plan / Vervoerplan
Pick-Up Point / Optelpunt Time / Tyd

CLUSTER 1:

KAYAMANDI

12,13 KAYAMANDI CORRIDOR / KORRIDOR

Monday, 3 April 2017

19:00

Costa Land 18H20
Trust Centre / Sentrum 18H30
Watergang 18H40

CLUSTER 2:

KAYAMANDI

14,15 KAYAMANDI COMMUNITY HALL / GEMEENSKAPSAAL Tuesday, 4 April 2017 19:00

Watergang

18H20

Legacy Hall / Saal 18H40

CLUSTER 3:

JAMESTOWN/VLOTTENBUG

20,21

WEBERGEDENK PRIMARY SCHOOL HALL / PRIMÊRE SKOOL

Wednesday, 5 April 2017

19:00

Vlottenburg

18H15

Lynedoc 18H30
Raithby 18H40

CLUSTER 4:

CLOETESVILLE

16,17

CLOETESVILLE - EIKE HALL / SAAL

Thursday, 6 April 2017

19:00

Noble Park

18H20
Tennantville 18H30

Municipal Flats Long Street /

Munisipale Woonstelle Langstraat

18H35
Kloof Street / Straat 18H45

Rhode Street Flats /

Rhodestraat Woonstelle

18H55

CLUSTER 5:

TOWN WARDS

7,8,9

STELLENBOSCH TOWN HALL / STADSAAL

(Plein Street / Pleinstraat)

Monday, 10 April 2017 19:00 No Transport required / Geen vervoer benodig

CLUSTER 6:

KLAPMUTS /

DE NOVO/ WELTEVREDE

18, 19 KLAPMUTS PRIMARY / PRIMÊR

Tuesday, 11 April 2017 19:00

Klapmuts Farms / Plase                              

18H40

De Novo Community Hall / Gemeenskapsaal        

18H10

Botellary Farms / Plase                                

18H30

Kromme Rhee    

18H20

Elsenburg Vaaldraai                             18H35

CLUSTER 7:

TOWN WARDS / WYKE

10,11,22

STELLENBOSCH TOWN HALL / STADSAAL

(Plein Street / Pleinstraat)

Wednesday, 12 April 2017

19:00

Ward 10: AF Louw School / Skool 18H30
Ward 10: Lavanda Flats / Woonstelle

18H40

Ward 11:Devon Valley Farms / Plase 18H20

CLUSTER 8:

KYLEMORE/PNIEL

3,4 WEMMERSHOEK COMMUNITY HALL / GEMEENSKAPSAAL

Tuesday, 18 April 2017

19:00

Kylemore Community Hall / Gemeenskapsaal 18H15
Kylemore Swarts Street / Straat 18H20
Pniel Ward Office / Wykskantoor 18H30
Lanquedoc   Klip Kerk / Church 18H30
Meerkust Hall / Meerlustsaal 18H45

CLUSTER 9:

FRANSCHHOEK

1,2 GROENDAL COMMUNITY HALL / GEMEENSKAPSAAL

Wednesday 19 April2017

19:00

La Motte Hall/ Saal 18H20
Maasdorp 18H40
Bo-Hoek Fram / Plaas 18H40

CLUSTER 10:

IDAS VALLEY

5, 6

BRÜCKNER PRIMARY SCHOOL / PRIMÊRE SKOOL

(Idas Valley / Idas Vallei)

Thursday, 20 April 2017 19:00

Cape Pine Jonkershoek 18H30
Assegaaibos Jonkershoek 18H40
Hydro 18H30
Timberlea Farm / Plaas 18H40

 

 

General queries regarding the schedule of meetings can be directed to the IDP office via e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or contact 021-808 8175 or 021-808 8170 or 021-808 8060 telephonically.

 

Algemene navrae aangaande die skedule van vergaderings kan gerig word aan die GOP kantoor, per e-pos aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of kontak 021-808 8175 of 021-808 8170 of 021-808 8060, telefonies.

 

Geraldine Mettler

Municipal Manager / Munisipale Bestuurder