Stellenbosch Municipality

Dien as 'n Wykskomiteelid / Serve as a Ward Committee Member

(http://www.stellenbosch.gov.za/news/latest/393-dien-as-n-wykskomiteelid-serve-as-a-ward-committee-member)

 

VERKIESINGS VAN PERSONE AS WYKSKOMITEELEDE IN TERME VAN BESTAANDE VAKATURES IN GEOGRAFIESE GEBIEDE BINNE BEPAALDE WYKE

Die stigting van wykskomitees binne die Stellenbosch munisipaliteit het plaagevind gedurende Januarie en Februarie 2017 in terme van die geografiese model. Die Raad het op 28 Oktober 2016 besluit dat die geografiese model geïmplementeer sal word. Artikel 73 van die Plaaslike Regering: Strukture wet, 117 van 1998 bepaal dat  wykskomitees uit ‘n maksimum van 10 lede mag bestaan.  ‘n Aansienlike hoeveelheid wyke het tans nIe die volle komplement van 10 lede nie.

Persone word hiermee uitgenooi om lede vanuit die geografiese gebied/e soos aangedui te benoem om die vakante posisies te vul. Slegs geregistreerde kiesers woonagtig in die geografiese gebied waarvoor daar gestem sal word, mag deelneem aan die verkiesing. Hieronder aangedui is die vakante posisies per geografiese area asook ‘n aanduiding - tussen hakies - van hoeveel lede per geografiese gebied verkies moet word:

ELECTION OF PERSONS AS WARD COMMITTEE MEMBERS IN RESPECT OF EXISTING VACANCIES

The establishment of ward committees within this municipality took place during January and February 2017 in terms of the geographical model as resolved by Council on 2016-10-28. Section 73 of the Local Government:  Municipal Structures Act, 117 of 1998 stipulates that ward committees should consist of a maximum of 10 persons.  A significant number of wards currently do not have the full complement of 10 members.

Outlined below are the vacant positions on the various wards per geographical area as well as an indication of the number of vacancies to be filled. Nominations are therefore invited for the vacancies within the indicated geographical areas in the wards. Only registered voters residing within a geographical area will be eligible to vote:

Wyk Geografiese area en aantal vakatures ( ) Geografiese area en aantal vakatures ( ) Geografiese area en aantal vakatures ( ) Geografiese area en aantal vakatures ( ) Geografiese area en aantal vakatures ( ) Lokaal en Datum van verkiesing *
1 Onder Plase (1) Bo-Hoek Plase (1) Akademie Street to Malherbe Street (1) -         -        

Franschhoek Town Hall

09 May 2017

2 Berg River Dam Houses (1) Dennegeur (1) -         -         -        

La Motte Community Hall

17 May 2017

3 Vygie/ Angelier Streets Wemmershoek (1) Leeubekkie/ Prins Afrika/ Skool Streets Wemmershoek (1) -         -         -        

Wemmershoek Community Hall

09 May 2017

4 Riverside/ Pastorie/ Middel/ East End Streets (1) Kloof/ Hill/ Dahlia/ Oak/ Kleigat Streets (1) Arcade/ Santa Rosa/ Starking, Helshoogte Streets (1) Kerk/ Brand/De Wet/ Adams/ Rooi/ Jooste/ Cupido Streets (1) P C Pietersen/ Swart/ Abrahams Streets/ Capolavdro (1)

Pniel Banqueting Hall

16 May 2017

5 Jonkershoek Farms (1) -         -         -         -        

Jonkershoek

15 May 2017

6 Tindall to Luckhoff Street (1) Old Helshoogte, Botmanskop,   Speler and Dahlia Streets -         -         -        

Idas Valley Library Hall

09 May 2017

7 Universiteitsoord (2) -         -         -         -        

Council Chamber

15 May 2017

8 Merriman/ Marais/ Hofmeyer/ Bosman (2) Hofmeyer/ Marais/ Bosman/ Van Riebeeck (2) Victoria/ Neethling/ Bosman/ Van Riebeeck (1) Van Riebeeck/ Die Laan/ Neethling/ Eerste River (1) Van Riebeeck/ Coetzenburg Rd/ Coetzenburg Sportvelde (1)

Council Chamber

09 May 2017

9 Geographical Area (3) -         -         -         -        

Council Chamber

17 May 2017

10 Pick ‘n Pay/ Dennesig (3) -         -         -         -        

Council Chamber

16 May 2017

11 Dennesig (2) Van der Stel (1) -         -         -        

PMU Building

17 May 2017

16 Laetitia Park (“White City”) (2) Slabtown/ Tennantville (1) -         -         -        

Eikestadsaal

10 May 2017

17 Stellitapark (1) Welgevonden (1) Huis Ebenhaezar (1) Rhodestraat Flats (1)

Eikestadsaal

15 May 2017

18 Rozenmeer/ Police Station/ Farms (1) Weltevredepark 2 (1) -         -         -        

Klapmuts Sports Ground

10 May 2017

19 Kromme Rhee (1) Joostenberg Farms (1) Weltevrede /Smartietown (1) -         -        

Kromme Rhee

11 May 2017

20 Vlottenburg (1) Raithby (1) Meerlust (2) Mooiberge (1) Polkadraai (1)

Methodist Hall, Vlottenburg

10 May 2017

21 Paradyskloof/Trumali/ Brandwag aan Rivier (2) Blaauwklippen/ Stellenzicht Farms (1) -         -         -        

Ward Office Jamestown

11 May 2017

22 Bo-Brandwacht, Faber, Kolbe, Mazot, Linnes, Le Seur (1) Dalsig, Constantia, Piet Retief, Welgevallen, Draai, Alphen (1)   Dalsig, Dennerand, Dennesig, Park, Coligny (1) Sering, Olyf, Vlier, Nooitgedacht, Pleunis (1) -

Doornbosch Hall

11 May 2017

22 Vrede Cruse, Jean, Koch, Skool (1) Skadu, Lower, Binnekring, Buitekring (1)


Election criteria

To be elected as a member of a ward committee, a person:

 • must be a registered voter in the ward concerned:
 • may not be a member of the Stellenbosch Town Council;
 • may not be an employee of the Stellenbosch Municipality;
 • may not be in arrears to the municipality in respect of rates and services for more than three months
 • may not be someone who, after February 1997, has been convicted of an offence and sentenced to imprisonment without the option of a fine for a period of not less than twelve months; or
 • may not be someone of unsound mind who has been declared so by a competent court.

How to nominate a person to serve on a Ward Committee:

 • Nominations should be done in terms of the geographical model as indicated above;
 • Nomination forms will accompany this pamphlet. It is also available on the Stellenbosch Municipal website, , at municipal libraries, ward offices, and 2nd Floor, Municipal Building (Office of the Speaker).

Completed and duly signed nomination forms must be submitted in a sealed envelope on or before Wednesday 03 May 2017 by not later than 15:00 at the following venues:

 1. Ward Office, Stiebeul Street. Groendal, Franschhoek.
 2. Ward Office, Prins Afrika Drive, Wemmershoek
 3. Ward Office, Main Street, Pniel Municipal Office
  1. Ward Office, Idas Valley Sports Ground, Bloekom Avenue
  2. Ward Office Idas Valley, Old Helshoogte Road
  3. Ward Offices, Eikestadsaal Complex, Cloetesville
  4. Ward Office, Klapmuts Sport Ground, Klapmuts
  5. Ward Office, Vlottenburg Primary School, Vlottenburg
  6. Ward Office Pajero Avenue, Jamestown
  7. Ward Office PMU Building, Market Street, Stellenbosch

The sealed envelope must be clearly marked on the outside as “NOMINATION WARD COMMITTEE” and the Ward Number and geographical area for which the nomination is made.

Nominations may be e-mailed to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kriteria vir verkiesing

Om as ‘n wykskomiteelid verkies te word; moet ‘n persoon:

 • ‘n geregistreerde kieser wees in die betrokke wyk
 • nie ‘n Raadslid van Stellenbosch Munisipaliteit wees nie;
 • nie ‘n amptenaar in diens van die munisipaliteit wees nie
 • nie agterstallig wees ten opsigte eiendomsbelasting en ander dienste vir meer as drie maande;
 • nie ‘n persoon wees wat na Februarie 1997, skuldig bevind is aan ‘n oortreding en tot gevangenisstraf sonder ‘n boete vir ‘n periode van minder as 12 maande gevonnis is;
 • nie iemand wees wat deur ‘n hof as geestelik versteurd verklaar is nie

Hoe om ‘n persoon te benoem om op ‘n wykskomitee te dien:

 • Nominasies moet gedoen word in terme van die geografiese model en vir die geografiese gebiede soos hierbo aangedui
 • ‘n nominasievorm maak deel uit van hierdie pamflet. Dit is ook beskikbaar op die munisipale webwerf, , by munisipale biblioteke, wykskantore en by 2de Vloer, Munisipale gebou (Kantoor van die Speaker)

Voltooide nominasievorms moet ingehandig word in verselde koevert voor of op Woensdag, 03 Mei 2017 nie later as 15:00 by die volgende plekke:

 1. Wykskantoor, Stiebeuelstraat, Groendal, Franschhoek
 2. Wykskantoor, Prins Afrika Rylaan, Wemmershoek
 3. Wykskantoor, Hoofstraat Pnielkantore
 4. Wykskantoor, Idasvalleisportgronde, Bloekomlaan, Idasvallei
 5. Wykskantoor, Idasvallei Biblioteek, Ou Helshoogteweg
 6. Wykskantoor, Eikestadsaalkompleks, Cloetesville
 7. Wykskantoor, Klapmutssportgronde
 8. Wykskantoor, Vlottenburg Primêre Skool
 9. Wykskantoor, Pajerolaan Jamestown
 10. Wykskantoor, PMU-gebou, Markstraat, Stellenbosch    

Die verseëlde koevert moet duidelik gemerk word op die buitekant as “NOMINASIE WYKSKOMITEE”en die wyksnommer asook die geografiese gebied waarvoor die nominasie gemaak word.

Nominasies mag per e-pos gestuur word aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

2