Stellenbosch Municipality

TEMPORARY ROAD CLOSURE

Notice is hereby given for the temporary closure of the following roads:

  • Merriman Avenue, Bosman Street, Victoria Street, Marais Street, Van Riebeeck Street, Jonkershoek Road, Jannasch Street, Endler Street and Martinson Street.

The road closures will be from 07:00 – 14:00, on the 18 February 2017 for the hosting of the Color Run Event.

Stellenbosch Municipality regret any inconvenience and thank you in anticipation for your co-operation and understanding.

TYDELIKE PADSLUITING

Kennis word hiermee gegee vir die tydelike sluiting van die volgende strate:

  • Merrimanlaan, Bosmanstraat, Victoriastraat, Maraisstraat, Van Riebeeckstraat, Jonkershoekpad, Jannaschstraat, Endlerstraat en Martinsonstraat.

Die tydelike padsluitings is vanaf 07:00 – 14:00, op 18 Februarie 2017 vir die doeleindes van die “Color Run” funksie.

Verskoning word aangebied vir enige ongerief en u word byvoorbaat bedank vir u samewerking en begrip.

2