Stellenbosch Municipality

Laai af - Wykskomitee Nominasievorm of vorms per wyk - http://www.stellenbosch.gov.za/documents/ward-boundaries?limit=20&limitstart=0

Download - Ward Committee Nomination Form or forms per ward - http://www.stellenbosch.gov.za/documents/ward-boundaries?limit=20&limitstart=0

Download - Ward Committee Nomination Form (isiXhosa) or forms per ward http://www.stellenbosch.gov.za/documents/ward-boundaries?limit=20&limitstart=0

 

STIGTING VAN WYKSKOMITEES EN UITNODIGING VIR NOMINASIES:

 

Na aanleiding van die suksesvolle plaaslike verkiesings Stellenbosch Munisipaliteit van voorneme is om wykskomitees te vestig in al 22 wyke soos bepaal deur Artikel 72, 73, 74 en 75 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture Wet, 117 van 1998.

Die doel van ‘n wykskomitee is om deelnemende demokrasie in plaaslike regering te bevorder:

‘n Wykskomitee -

 • is ‘n raadgewende liggaam sonder uitvoerende magte
 • is onafhanklik
 • is ‘n verteenwoordigende struktuur van die wyk; en
 • is onpartydig en voer sy funksie uit sonder vrees, guns of vooroordeel

Kriteria vir verkiesing:

Om as ‘n lid van ‘n wykskomitee verkies te word, moet ‘n persoon –

 • ‘n geregistreede kieser in die betrokke wyk wees;
 • nie ‘n Raadslid van Stellenbosch munisipaliteit wees nie;
 • nie ‘n werker in diens van die munisipaliteit wees nie;
 • moet nie vir meer as drie maande vanaf datum van nominasie agterstallig wees aan die munisipaliteit ten opsigte van belasting en dienste nie;
 • moet nie iemand wees wat na Februarie 1997 skuldig bevind is aan ‘n oortreding en gevolglik gevonnis is vir ‘n periode van nie minder as twaalf maande sonder die opsie van ‘n boete nie; of
 • moet nie iemand wees wat deur ‘n geskikte hof tot ‘n persoon met ongesonde verstand verklaar is nie.

Elke wykskomittee moet oor ‘n maksimum van tien lede beskik wat die gemeenskap verteenwoordig.

Hoe om ‘n persoon te nomineer om te dien op ‘n wykskomitee:

 • Nominasies kan sektor en / of geografies gedoen word.

 • Nominasievorms sal beskikbaar wees op die Stellenbosch Munisipaliteit webwerf, www.stellenbosch.gov.za, by biblioteke, wykskantore, GOP Kantore, 2de Vloer, Ecclesia Gebou,

 • Voltooide en getekende vorms moet teen 12h00 ingehandig word in ‘n verseëlde koevert voor of op Donderdag, 22 Desember 2016 by die volgende punte:

 1. Wykskantoor, Stiebeulstraat. Groendal, Franschhoek
 2. Wykskantoor, Pins Afrika Avenue, Wemmershoek
 3. Wykskantoor, Hoofstraat, Pniel Munisipale kantore
 4. Wykskantoor, Idas Vallei Sportgronde, Bloekom Avenue, Idas Vallei
 5. Wykskantoor, Idas Valley Biblioteek, Ou Helshoogte Pad, Idas Valley
 6. Langstraat, oorkant Aan Het Pad Kliniek, Cloetesville
 7. GOP/ PMS Kantoor, 2de Vloer, Ecclesia Gebou, Pleinstraat, Stellenbosch
 8. Wykskantoor, Khayamandi Korridor, George Blake Ave, Stellenbosch
 9. Wykskantoor, Klapmuts Sportgronde, Adamstraat, Klapmuts
 10. Wykskantoor, Vlottenburg Primêre Skool, Vlottenburg Road
 11. Wykskantoor, Pajero Avenue, Jamestown

WYKSKOMITEE STIGTING: VERKIESING VERGADERING SKEDULE

 

WYK/E PLEK DATUM & TYD VERVOER PLAN
12 – Rdl. N Mananga - Gugushe

Kayamandi Korridor

Ma. 16 Jan 2017

19:00

6 – Rdl. NE Mcombring St. Idas Primêre Skool

Di.   17 Jan 2017

19:00

Plaas areas 18h15
10 – Rdl. R Du Toit

Stellenbosch Town Hall

Di. 17 Jan 2017

19:00

La Colline (AF Louw Skool) 18:20
Lavanda Flats 18:40

9 – Rdl. MB De Wet

Stellenbosch Town Hall

Wo. 18 Jan 2017 19:00
15 – Rdl. N Sinkinya Kayamandi Korridor Wo. 18 Jan 2017 19:00

5 – Rdl. DD Joubert

Bruckner Primêre Skool

Do. 19 Jan 2017

19:00

Jonkershoek 18h20
Hydro & Plase 18h20
4 – Rdl. MC Johnson

Pniel Banquet Saal

Do. 19 Jan 2017

19:00

Kylemore Gemeenskapsaal 18h30
Swartstraat 18h30

16 – Rdl. E Vermeulen

Eike Saal

(Cloetesville)

Di. 24 Jan 2017

19:00

Noble Park 18h30
Munisipale Woonstelle 18h40

17 – Rdl. PW Biscombe

Cloetesville Wykskantoor Saal

Di. 24 Jan 2017

19:00

18 – Rdl. E Fredericks

Klapmuts Primêre Skool

Do. 26 Jan 2017

19:00

De Klapmuts Plase 18h20

19 – Rdl. JK Hendriks

Bottlary Tennis Klub

Do. 26 Jan 2017

19:00

De Novo Saal 18h20
Elsenburg Skool 18h20
Bottelary Plase 18h20

21 – Rdl. FJ Badenhorst

Webergedenk Primêre Skool

Ma. 30 Jan 2017

19:00

11 – Rdl. JP Serdyn

Huis Horizon

Ma. 30 Jan 2017

19:00

Devonvallei Plase 18h30

1 – Rdl. AR Frazenburg

Groendal Gemeenskapsaal

Di. 31 Jan 2017

19:00

Bo-Hoek Plase 18h20

2 – Rdl. WC Petersen

La Motte Gemeenskapsaal

Di. 31 Jan 2017

19:00

Groendal Saal 18h30
Mooiwater Gebou 18h30

14 – Rdl. P Sitshoti

Kayamandi Korridor

Wo. 1 Feb 2017

19:00

20 – Rdl. A Crombie

Methodist Kerk Saal

(Vlottenburg)

Wo. 1 Feb 2017

19:00

Methodist Kerk Raithby 18h30
Lynedoch 18h30

7 – Rdl. AJN Hanekom

Voortrekker Saal

Do. 2 Feb 2017

19:00

3 – Rdl. C Manuel

Wemmershoek Gemeenskapsaal

Do. 2 Feb 2017

19:00

Klip Kerk-   Lanquedoc 18h20
Meerlust Saal 18h20

8 – Rdl. Q Smit

Stellenbosch Town Hall

Di. 7 Feb 2017

19:00

22 – Rdl. E Groenewald

Doornbosch Saal

Di.   7 Feb 2017

19:00

13 – Rdl. FT Bangani - Menziwa Kayamandi Korridor

Wo. 8 Feb 2017

19:00

ESTABLISHMENT OF WARD COMMITTEES AND INVITATION FOR NOMINATIONS:

 

Following the successful local government elections Stellenbosch Municipality intends to establish Ward committees in all 22 wards as provided for by Sections 72, 73, 74 and 75 of the Local Government Municipal Structures Act, 117 of 1998.

The objective of a Ward Committee is to enhance participatory democracy in local government:

A Ward Committee -

 • is an advisory body without any executive powers
 • is independent
 • is a representative structure of the ward; and
 • is impartial and performs its functions without fear, favor or prejudice

 

Election criteria

To be elected as a member of a ward committee, a person –

 • must be a registered voter in the ward concerned;

 • may not be a member of the Stellenbosch Town Council;

 • may not work for the Stellenbosch Municipality;

 • may not be in arrears to the Municipality for rates and services charges for a period of more than three months since the date of the nomination

 • may not be someone who, after February 1997, have been convicted of an

 • offence and sentenced to imprisonment without the option of a fine for a period of not less than twelve months; or

 • may not be someone of unsound mind who have been declared so by a competent court.

Each ward committee should consist of a maximum of ten members representing the community.

How to nominate a person to serve on a Ward Committee:

 • Nominations could be done sectoral and/ or geographical.
 • Nomination forms will be available on the Stellenbosch Municipality website, www.stellenbosch.gov.za, at libraries, ward offices, and 2nd Floor, Ecclesia Building, Plein Street, Stellenbosch (IDP Office).
 • Completed and signed forms must be submitted by 12:00 in a sealed envelope on or before Thursday, 22 December 2016 at the following venues:

 1. Ward Office, Stiebeul Street. Groendal, Franschhoek
 2. Ward Office, Pins Afrika Avenue, Wemmershoek
 3. Ward Office, Main Street, Pniel Municipal Offices
 4. Ward Office, Idas Valley Sportsgrounds, Bloekom Avenue, Idas Valley
 5. Ward Office, Idas Valley Library, Ou Helshoogte Road, Idas Valley
 6. Lang Street, opposite Aan Het Pad Clinic. Cloetesville
 7. IDP/ PMS Office, 2nd Floor, Ecclesia Building, Plein Street, Stellenbosch
 8. Ward Office, Khayamandi Corridor, George Blake Ave, Stellenbosch
 9. Ward Office, Klapmuts Sport Ground, Adams Street, Klapmuts
 10. Ward Office, Vlottenburg Primary School, Vlottenburg Road
 11. Ward Office, Pajero Avenue, Jamestown

 

WARD COMMITTEE ESTABLISHMENT: ELECTIONS MEETING SCHEDULE

 

WARDS VENUE DATE & TIME TRANSPORT PLAN
12 – Cllr N Mananga - Gugushe

Kayamandi Corridor

Mon, 16 Jan 2017

19:00

6 – Cllr NE Mcombring St. Idas Primary School

Tues,   17 Jan 2017

19:00

Farm Areas 18h15
10 – Cllr R Du Toit

Stellenbosch Town Hall

Tues,   17 Jan 2017

19:00

La Colline (AF Louw School) 18:20
Lavanda Flats 18:40

9 – Cllr MB De Wet

Stellenbosch Town Hall

Wed, 18 Jan 2017 19:00
15 – Cllr N Sinkinya Kayamandi Corridor Wed, 18 Jan 2017 19:00

5 – Cllr DD Joubert

Bruckner Primary School

Thurs, 19 Jan 2017

19:00

Jonkershoek 18h20
Hydro and Farms 18h20
4 – Cllr MC Johnson

Pniel Banquet Hall

Thurs, 19 Jan 2017

19:00

Kylemore Community hall 18h30
Swart Street 18h30

16 – Cllr E Vermeulen

Eike Hall

(Cloetesville)

Tues, 24 Jan 2017

19:00

Noble Park 18h30
Municipal Flats 18h40

17 – Cllr PW Biscombe

Cloetesville Ward Office Hall

Tues, 24 Jan 2017

19:00

18 – Cllr E Fredericks

Klapmuts Primary School

Thurs, 26 Jan 2017

19:00

De Klapmuts Farms 18h20

19 – Cllr JK Hendriks

Bottlary Tennis Club

Thurs, 26 Jan 2017

19:00

De Novo Hall 18h20
Elsenburg School 18h20
Bottelary Farms 18h20

21 – Cllr FJ Badenhorst

Webergedenk Primary School

Mon, 30 Jan 2017

19:00

11 – Cllr JP Serdyn

Huis Horizon

Mon, 30 Jan 2017

19:00

Devonvalley Farms 18h30

1 – Cllr AR Frazenburg

Groendal Community Hall

Tues, 31 Jan 2017

19:00

Bo-Hoek Farms 18h20

2 – Cllr WC Petersen

La Motte Community Hall

Tues, 31 Jan 2017

19:00

Groendal Hall 18h30
Mooiwater Building 18h30

14 – Cllr P Sitshoti

Kayamandi Corridor

Wed, 1 Feb 2017

19:00

20 – Cllr A Crombie

Methodist Church Hall

(Vlottenburg)

Wed, 1 Feb 2017

19:00

Methodist Church Raithby 18h30
Lynedoch 18h30

7 – Cllr AJN Hanekom

Voortrekker Hall

Thurs, 2 Feb 2017

19:00

3 – Cllr C Manuel

Wemmershoek Community Hall

Thurs, 2 Feb 2017

19:00

Klip Church - Lanquedoc 18h20
Meerlust Hall 18h20

8 – Cllr Q Smit

Stellenbosch Town Hall

Tues,   7 Feb 2017

19:00

22 – Cllr E Groenewald

Doornbosch Hall

Tues,   7 Feb 2017

19:00

13 – Cllr FT Bangani - Menziwa Kayamandi Corridor

Wed, 8 Feb 2017

19:00

2